Algemeen

Credo van Nicea-Constantinopel overbrugt kloof tussen Rome en Reformatie

Reformatorisch Dagblad - 23 november 2019

De belijdenis van Nicea/Constantinopel is de meest klassieke samenvatting van het christelijk geloof en wordt door vrijwel alle kerken in het Oosten en het Westen erkend. Tijd om hier de eenheid te zoeken en de kloof tussen Rome en Reformatie te overbruggen, vinden de hoogleraren Bram van de Beek en Herwi Rikhof.

Zij leggen in het deze week verschenen boek ”Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof” (uitg. KokBoekencentrum, Utrecht) de geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel (381) uit in twaalf hoofdstukken. Prof. Van de Beek is emeritus hoogleraar theologie aan de Vrije Universiteit en prof. Herwi Rikhof is emeritus hoogleraar aan Tilburg University. Een protestant en een rooms-katholiek schreven het boek dus samen.

Waarom is het Credo zo belangrijk?

Prof. Van de Beek: „Omdat je daar de kern van het christelijk geloof tegenkomt, het geloof van de kerk, zeg maar de klassieke kerkelijke traditie vanaf de Vroege Kerk. Het was voor ons een verrassing dat we niet op wezenlijke verschilpunten kwamen. Wij verschillen beiden van het liberale christendom. Wij zijn geworteld in de orthodoxie en hebben zorgen over de uitholling van het Credo. Dat geldt ook voor orthodox-protestantse kringen waar de almachtige God wel formeel beleden wordt, maar waar de ketter Marcion dé theoloog bij uitnemendheid wordt.”

Maar er zijn nog steeds de heikele geschilpunten tussen Rome en Reformatie. Hoe kun je die dan ongedaan maken?

„Door herbronning naar de Vroege Kerk. De Reformatie was een herbronning en keerde zich tegen alles wat de apostelen niet hadden geleerd. In de polemische theologie in de zestiende eeuw en daarna zijn de dingen uitvergroot, maar een katholiek heeft tegenwoordig meer besef van wat genade en heil is dan een doorsnee protestant. Het zijn vooral de liberale gelovigen die bezwaar hebben tegen het samengaan met Rome. Dat orthodoxe gelovigen dit ook niet willen, komt omdat iedereen in zijn eigen tentje wil blijven en zijn eigen dingetjes en hebbedingetjes heeft. Het moet fijn en knus zijn in de kerk, maar versplintering is onacceptabel en heeft uiteindelijk met macht te maken, niet met waarheid.”

Waarom de titel Wíj geloven?

„”Wij” gaat altijd vooraf aan het ”ik”. Dat is in de hele Bijbel en de Vroege Kerk het geval. Door de doop laat je zien dat God je verkoren heeft in de kerk waar je de doop ontvangen hebt. Natuurlijk is het persoonlijke geloof belangrijk, maar het is geen voorwaarde om tot de kerk te behoren. Dat objectieve zijn we kwijtgeraakt en dat wil ik graag terughalen. Dat valt niet mee in deze tijd waarin alles in het teken staat van de ervaring en het individu. Ik heb ook niet de illusie dat deze omslag door een boek of conferentie komt, maar ik hoop dat het de gestadige druppel is die de steen uitholt.”

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Een reformatorische kamer binnen het katholieke huis?

Reformatorisch Dagblad 06-02-2020

Dreigen we de besten te verliezen?

Reformatorisch Dagblad 24-01-2020

"Rooms-katholicisme en Biblebelt hebben de nodige raakvlakken"

Reformatorisch Dagblad 18-11-2019

"Een monnik in de wereld"

Reformatorisch Dagblad 16-10-2019

"Reformatie ging al snel internationaal"

Reformatorisch Dagblad 28-06-2019

"Balanceren tussen waarheid en eenheid"

Protestants Nederland 05-06-2019

“Focus bij oecumene op de eenheid in Christus”

Protestants Nederland 05-06-2019

"Vijfhonderd jaar Reformatie, een blijvende uitdaging voor de oecumene "

Protestants Nederland 05-06-2019

"Het jansenisme. Een rooms-katholieke ketterij?"

Weblog Dr. P.de Vries 22-05-2019

"Dr. Plaisier: Radicale stappen voor samengaan Rome en Reformatie"

Reformatorisch Dagblad 20-05-2019

"Katholiek en hervormd (gereformeerd)"

Dr. P. de Vries 04-05-2019

Hoogleraren over Rome/Reformatie. "Is Rome veranderd?"

Prof. Dr W. van Vlastuin 25-04-2019

„Rooms-Katholieke Kerk bestempelt protestantse gemeente in Alpen als sekte”

Reformatorisch Dagblad 16-03-2019

"Rooms-katholieken ontdekken Luther als kerkhervormer"

Protestants Nederland 20-02-2019

"Oproep voor gezamenlijk avondmaal en eucharistie"

Nederlands Dagblad 13-02-2019

"Boek Veluanus in moderne taal"

Barneveld Vandaag 05-02-2019

"Rooms Katholieke Kerk in zwaar weer"

Onseilandschouwen 05-02-2019

"Lutherse kerken bevestigen engagement voor de eenheid"

Kerknet 30-01-2019

“De kerk heeft toekomst waar ze zich verbindt met anderen”

Website PKN 30-01-2019

"Christenen hebben baat bij biecht."

Reformatorisch Dagblad 28-01-2019

"Biechten mag, in een gesprek van hart tot hart"

Reformatorisch Dagblad 14-01-2019

"Katholieken gingen stiekem op blote voeten de straat op voor God"

NRC 04-01-2019

"ds. Hegger: 'Ik wil het wezenlijke van het christendom laten zien'"

EO Visie Geloven 02-01-2019

"Willibrord, bron van missionaire inspiratie"

Reformatorisch Dagblad 06-11-2018

"Willibrord, bron van missionaire inspiratie"

Reformatorisch Dagblad 06-11-2018

Dáárom bidt de Kerk voor de overledenen

Katholiek Nieuwsblad 02-11-2018

"Dominee Pieter Versloot nodigt Groningers uit voor de biecht"

Trouw 19-08-2018

"Paus in Genève: oecumene plaatst Christus boven verdeeldheid"

Katholiek Nieuwsblad 21-06-2018

"Wat is nu wèl het verschil tussen katholiek en protestant?"

Dag6 04-04-2018

Luthers boodschap laat zich niet reduceren tot de "rechtvaardiging van de goddeloze"

Reformatorisch Dagblad 30-10-2017

“De scheiding tussen Rooms-Katholiek en Protestant is achterhaald”

NieuwWij verbindt de verschillen 15-10-2017

Hoogleraren over Rome-Reformatie: "Ook de Reformatie heeft een reformatie nodig"

Prof. Dr. W. van Vlastuin 10-10-2017

Hoogleraren over Rome/Reformatie. "Is de roomse kerk reformatorischer geworden?"

Prof. Dr W. van Vlastuin 07-04-2005

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.