Algemeen

“De kerk heeft toekomst waar ze zich verbindt met anderen”

Website PKN - 30 januari 2019

Als paddenstoelen in de herfst schieten ze uit de grond: pioniersplekken in de Protestantse Kerk in Nederland. Er zijn er al honderd, er zijn er nog honderd in de maak. Praktisch theoloog Henk de Roest verheugt zich erover. En denkt erover na.

Wat zijn pioniersplekken?

De Roest: “Nieuwe, frisse vormen van kerk-zijn, met als doel nieuwe mensen te bereiken met het evangelie. En niet voor even, maar duurzaam.

Het idee kwam overwaaien uit Engeland, waar binnen de Anglicaanse Kerk inmiddels duizenden van dit soort initiatieven bestaan, de Fresh expressions of church. Niet alles waar mensen naar verlangen en op hopen past binnen de kerkelijke gemeente zoals wij die kennen. Nieuwe tijden vragen om nieuwe vormen die nieuwe mensen aantrekken.

Sinds de vorming van de Protestantse Kerk in 2004 komt er steeds meer aandacht voor de vraag waartoe wij kerk zijn. Bestaande gemeenten beraden zich op die vraag. Voor wie willen we kerk zijn, wat moet er veranderen om die missie vorm en inhoud te geven? Verheugend dat deze vragen ontstaan nu de kerk voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend is.”

De landelijke kerk maakte mensen en geld vrij voor deze ontwikkeling. Er kwam een afdeling Missionair Werk en Kerkgroei. Op pioniersplekken gaan mensen aan het werk. Vanuit de Protestantse Theologische Universiteit begeleidt De Roest deze ‘pioniersbeweging’ met nascholingscursussen voor predikanten, verdieping, publicaties en begeleiding van promotieonderzoek.

Het is een bont palet van initiatieven. Is er ook samenhang?

“Aanvankelijk ging het vooral om het meer evangelicale deel van de kerken. Intussen strekt de beweging zich uit over heel de kerk, in steden en dorpen, ouderen, jongeren, gemeenten van allerlei signatuur. Een etiket vrijzinnig of behoudend zegt daarbij niet zo veel. Het draait erom hoe open je bent naar anderen, naar de samenleving.

Pioniersplekken verbinden zich met de samenleving en streven naar duurzame gemeenschappen. De kerkdeuren gaan open en kerken zoeken op een nieuwe manier verbinding. Met de wijk, met de gemeente, met andere organisaties, met scholen, culturele instellingen en zorgaanbieders. De kerk vraagt: wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

Ook bestaande gemeenten ontwikkelen nieuwe initiatieven. De Martinikerk in Groningen organiseert maandelijkse psalmenvespers, de kerk zit vol. De predikant daar biedt wekelijks de mogelijkheid te komen biechten. Daar komen mensen op af die tot nu toe niets tot weinig met de kerk hadden. Bijzonder toch, dat een gemeente die zich rekent tot de Gereformeerde Bond de biecht aanbiedt?

Kerken worden bruggenbouwers. In recent onderzoek naar kerken in kleine dorpen kwam duidelijk naar voren: de kerk heeft toekomst daar waar zij zich verbindt met anderen, met de gemeenschap. Ook in dorpen vind je alternatieve kerkplekken.

Mensen zoeken naar verbinding, willen ergens bij horen. Let op: dat is op een andere manier dan voorheen, toen mensen voor honderd procent en voor heel hun leven ergens bij wilden horen. Als mensen zich tijdelijk en minder hecht verbinden, heeft dat gevolgen voor de geloofsgemeenschap. Daar doen wij vanuit de universiteit ook onderzoek naar.”

Bij ‘Komdersuut’ [pag. 4-6] schrokken mensen terug voor een ochtendgebed aan het begin van de klusochtend.

Welke rol speelt het evangelie?

“Het is goed als daarover gesprek ontstaat. Fundamenteel bij al het werk van de kerk is de relatie met Jezus. Wij staan in een cirkel rond Jezus. De afstand kan heel klein of groter zijn, net zoals dat in je eigen leven kan zijn. Maar fundamenteel is dat wij om Hem heen staan.

Op basis van de kracht van zijn verhaal delen wij met elkaar geloof, hoop en liefde. Pioniersplekken betrekken mensen opnieuw bij de verhalen van Jezus, en anders dan voorheen. De tijd is voorbij dat de kerk mensen voorschreef hoe ze moeten leven. Daarvoor in de plaats kwam bij velen buiten de kerk een niet-weten. De christelijke traditie is momenteel voor de meeste mensen ver van hun bed. Het is een leeg beeld dat je opnieuw kunt vullen met nieuwe vormen van gastvrijheid, aandacht, openheid, verbinding, gemeenschap.”

Gaan de pioniersplekken de kerk redden?

“Ik geloof niet in een lineaire ontwikkeling richting einde. Het is altijd een golfbeweging. Ik ben hoopvol over de kracht van de boodschap.

Nee, het is niet zo dat mensen in drommen toestromen. De pioniersplekken zijn kwetsbaar en pril. Er zijn ook plekken opgeheven. Soms lukt het niet een nieuwe weg te vinden. Zo blijft het lastig om binding te krijgen met zwevende gelovigen. Wij doen op twee plaatsen promotieonderzoek om daar meer zicht op te krijgen. Wat leidt tot duurzame gemeenschapsvorming, en wat niet? Soms lukt het wel: de kleine kerk die in Almere in een SRV-wagen begon, heeft intussen behoefte aan meer ruimte. Ja, er is ook groei.

Er zijn ook redenen en gebeurtenissen waardoor mensen, begrijpelijk, de kerk de rug toekeren. De twee grootste bedreigingen zijn het seksueel misbruik en daarnaast, denk ik, slecht begeleide kerksluitingen. Als een kerk haar deuren sluit, houden veel gemeenteleden van die gemeente het voor gezien. De stap naar een ander kerkgebouw wordt maar moeilijk gezet. Kerksluiting is een versneller van kerkverlating.

Dat mag allemaal zo zijn: de hernieuwde bezinning op de kern van kerk-zijn leidt tot nieuwe creativiteit in de gemeente. Daarvoor is gelukkig geld en menskracht beschikbaar. De vanzelfsprekendheid is voorbij en ik ervaar dat als heilzaam.

De kerk heeft geld en mijn oproep is: investeer dat geld nu het nodig is. Dít zijn de benarde tijden. Straks hebben we misschien nog miljarden op de bank maar geen mensen meer. Lang ging het in de kerk alleen maar over ‘minder, minder, minder’. Nu gaat het weer over ‘mogelijk anders’. In pioniersplekken, in bestaande gemeenten, in heel de kerk.”

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Beperkt aantal protestantse kerken viert annunciatie

Reformatorisch Dagblad 22-03-2022

„Maria laat zien dat genade van Iemand anders komt”

Reformatorisch Dagblad 08-09-2021

Moet Maria inderdaad meer aandacht krijgen?

Reformatorisch Dagblad 25-06-2021

Prof. Huijgen: Vier Mariafeest, zing dagelijks het Magnificat

Reformatorisch Dagblad 24-06-2021

Augustinus, kerkvader voor zowel katholiek als protestant

INFO NU 12-02-2021

Eenheid van de kerk

De Wekker 28-09-2020

‘Interessant en verrijkend’: Paul van Geest benoemd tot lid Pauselijke Theologische Academie

Katholiek Nieuwsblad 25-09-2020

Een reformatorische kamer binnen het katholieke huis?

Reformatorisch Dagblad 06-02-2020

Dreigen we de besten te verliezen?

Reformatorisch Dagblad 24-01-2020

"Rooms-katholicisme en Biblebelt hebben de nodige raakvlakken"

Reformatorisch Dagblad 18-11-2019

"Een monnik in de wereld"

Reformatorisch Dagblad 16-10-2019

"Reformatie ging al snel internationaal"

Reformatorisch Dagblad 28-06-2019

"Balanceren tussen waarheid en eenheid"

Protestants Nederland 05-06-2019

“Focus bij oecumene op de eenheid in Christus”

Protestants Nederland 05-06-2019

"Vijfhonderd jaar Reformatie, een blijvende uitdaging voor de oecumene "

Protestants Nederland 05-06-2019

"Het jansenisme. Een rooms-katholieke ketterij?"

Weblog Dr. P.de Vries 22-05-2019

"Dr. Plaisier: Radicale stappen voor samengaan Rome en Reformatie"

Reformatorisch Dagblad 20-05-2019

"Katholiek en hervormd (gereformeerd)"

Dr. P. de Vries 04-05-2019

Hoogleraren over Rome/Reformatie. "Is Rome veranderd?"

Prof. Dr W. van Vlastuin 25-04-2019

„Rooms-Katholieke Kerk bestempelt protestantse gemeente in Alpen als sekte”

Reformatorisch Dagblad 16-03-2019

"Rooms-katholieken ontdekken Luther als kerkhervormer"

Protestants Nederland 20-02-2019

"Oproep voor gezamenlijk avondmaal en eucharistie"

Nederlands Dagblad 13-02-2019

"Boek Veluanus in moderne taal"

Barneveld Vandaag 05-02-2019

"Rooms Katholieke Kerk in zwaar weer"

Onseilandschouwen 05-02-2019

"Lutherse kerken bevestigen engagement voor de eenheid"

Kerknet 30-01-2019

"Christenen hebben baat bij biecht."

Reformatorisch Dagblad 28-01-2019

"Biechten mag, in een gesprek van hart tot hart"

Reformatorisch Dagblad 14-01-2019

"Katholieken gingen stiekem op blote voeten de straat op voor God"

NRC 04-01-2019

"ds. Hegger: 'Ik wil het wezenlijke van het christendom laten zien'"

EO Visie Geloven 02-01-2019

"Willibrord, bron van missionaire inspiratie"

Reformatorisch Dagblad 06-11-2018

"Willibrord, bron van missionaire inspiratie"

Reformatorisch Dagblad 06-11-2018

Dáárom bidt de Kerk voor de overledenen

Katholiek Nieuwsblad 02-11-2018

"Dominee Pieter Versloot nodigt Groningers uit voor de biecht"

Trouw 19-08-2018

"Paus in Genève: oecumene plaatst Christus boven verdeeldheid"

Katholiek Nieuwsblad 21-06-2018

"Wat is nu wèl het verschil tussen katholiek en protestant?"

Dag6 04-04-2018

Luthers boodschap laat zich niet reduceren tot de "rechtvaardiging van de goddeloze"

Reformatorisch Dagblad 30-10-2017

“De scheiding tussen Rooms-Katholiek en Protestant is achterhaald”

NieuwWij verbindt de verschillen 15-10-2017

Hoogleraren over Rome-Reformatie: "Ook de Reformatie heeft een reformatie nodig"

Prof. Dr. W. van Vlastuin 10-10-2017

Hoogleraren over Rome/Reformatie. "Is de roomse kerk reformatorischer geworden?"

Prof. Dr W. van Vlastuin 07-04-2005

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.