Algemeen

„Rooms-Katholieke Kerk bestempelt protestantse gemeente in Alpen als sekte”

Reformatorisch Dagblad - 16 maart 2019

Een Bijbelcursus in het Oostenrijkse Taufkirchen gaf Christina Grimmon antwoorden op haar vragen. „Ik vond de weg tot bekering en verliet de Rooms-Katholieke Kerk.” Ze sprak zaterdag op de jaarlijkse ontmoetingsdag van de stichting In de Rechte Straat (IRS) in Gorinchem.

Grimmon, die is opgegroeid in Oostenrijk, woont inmiddels al ruim dertig jaar in Nederland. Ze is betrokken bij de Stichting Steun Reformatie in Oostenrijk (SSRO), die wordt gesteund door IRS.

„Het grootste kerkelijke probleem in de Alpen is, dat Oostenrijk geen Bijbels fundament. In Zwitserland is dat helaas ook is verdwenen”, stelde Grimmon. „Het merendeel van de Oostenrijkers is rooms-katholiek. Slechts 10 procent noemt zich protestant. Het roomse denken zit in de Oostenrijkers diep geworteld. Het wordt wel hun tweede nationaliteit genoemd. Zelfs bij de ingebruikname van een nieuwe brandweerauto wordt er een mis opgedragen. Zo vult satan de leegte op.”

Het is moeilijk om in Oostenrijk te evangeliseren, aldus Grimmon. „De macht van de Rooms-Katholieke Kerk overheerst. Wie niet tot de Evangelische Landeskirche behoort, ontmoet veel tegenstand. Maar ook de Landeskirche bindt zich niet meer aan enige belijdenis.”

Om die reden stichtte ds. Reinholdt Widter in 1984 in Neuhofen an der Krems de eerste Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB), vertelt Grimmon. „Die gemeente wil voluit staan op de Westminster Confessie. De Rooms-Katholieke Kerk plaatst de ERKWB echter op een zwarte lijst van sekten.”

Intussen is er behalve in Neuhofen ook een ERKWB-gemeente gesticht in de Oostenrijkse plaatsen Rankweil en Wenen en in het Zwitserse Bazel en Winterthur. In Innsbruck en Graz, twee steden in Oostenrijk, lopen kerkplantingsprojecten van de ERKWB.

Polen

Pedro Snoeijer, al 15 jaar als veldwerker voor IRS werkzaam in Polen, is daar voorganger van de gereformeerde kerk in Görlitz-Zgorzelec, op de grens met Duitsland. Ook is hij hoofdredacteur van het Poolstalige evangelisatieblad Augustinus. Ook in Polen is de macht van Rooms-Katholieke Kerk onverminderd sterk, stelde Snoeijer. „Ook als je van deze kerk afwijkt, behoor je tot een sekte.”

De veldwerker geeft theologiecursussen, preekschetsen en Bijbelstudies uit. Eerst over de Nederlandse Geloofsbelijdenis, die opnieuw in het Pools vertaald wordt, en sinds kort voor het eerst over de Dordtse Leerregels. De leer van de uitverkiezing krijgt positieve reacties, maar ook zeer negatieve. Snoeijer: „Ik kreeg als reactie: „Hou je mond daarover dicht, jij goeroe van de sekte des doods”.” Snoeijer mag weten dat de Heere doorgaat met Zijn werk. „Hij gebruikt ons werk en verzamelt Zijn kerk.”

Belijden

”Zijn Naam belijden.” Over dit thema van de ontmoetingsdag mediteerde IRS-voorzitter dr. M. Klaassen. „Wie niet belijdt, is geen christen”, stelde de hervormde predikant uit Arnemuiden. Belijden is volgens hem erkennen dat de Heere God is. „Belijden is ook instemming betuigen met de leer en de belijdenisgeschriften waarin de leer van de kerk beleden wordt. In het Nieuwe Testament is belijden altijd verbonden met de persoon van Jezus.”

Het ware belijden ontspringt uit het hart, aldus dr. Klaassen. „Daarop volgt een belijden met de mond. Die beide vormen een eenheid. Belijden heeft ook te maken met je houding. Het belijden van Jezus moet heel ons leven doortrekken. Brengen wij mensen met ons belijden tot Christus of stoten wij hen af?”

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Beperkt aantal protestantse kerken viert annunciatie

Reformatorisch Dagblad 22-03-2022

„Maria laat zien dat genade van Iemand anders komt”

Reformatorisch Dagblad 08-09-2021

Moet Maria inderdaad meer aandacht krijgen?

Reformatorisch Dagblad 25-06-2021

Prof. Huijgen: Vier Mariafeest, zing dagelijks het Magnificat

Reformatorisch Dagblad 24-06-2021

Augustinus, kerkvader voor zowel katholiek als protestant

INFO NU 12-02-2021

Eenheid van de kerk

De Wekker 28-09-2020

‘Interessant en verrijkend’: Paul van Geest benoemd tot lid Pauselijke Theologische Academie

Katholiek Nieuwsblad 25-09-2020

Een reformatorische kamer binnen het katholieke huis?

Reformatorisch Dagblad 06-02-2020

Dreigen we de besten te verliezen?

Reformatorisch Dagblad 24-01-2020

"Rooms-katholicisme en Biblebelt hebben de nodige raakvlakken"

Reformatorisch Dagblad 18-11-2019

"Een monnik in de wereld"

Reformatorisch Dagblad 16-10-2019

"Reformatie ging al snel internationaal"

Reformatorisch Dagblad 28-06-2019

"Balanceren tussen waarheid en eenheid"

Protestants Nederland 05-06-2019

“Focus bij oecumene op de eenheid in Christus”

Protestants Nederland 05-06-2019

"Vijfhonderd jaar Reformatie, een blijvende uitdaging voor de oecumene "

Protestants Nederland 05-06-2019

"Het jansenisme. Een rooms-katholieke ketterij?"

Weblog Dr. P.de Vries 22-05-2019

"Dr. Plaisier: Radicale stappen voor samengaan Rome en Reformatie"

Reformatorisch Dagblad 20-05-2019

"Katholiek en hervormd (gereformeerd)"

Dr. P. de Vries 04-05-2019

Hoogleraren over Rome/Reformatie. "Is Rome veranderd?"

Prof. Dr W. van Vlastuin 25-04-2019

"Rooms-katholieken ontdekken Luther als kerkhervormer"

Protestants Nederland 20-02-2019

"Oproep voor gezamenlijk avondmaal en eucharistie"

Nederlands Dagblad 13-02-2019

"Boek Veluanus in moderne taal"

Barneveld Vandaag 05-02-2019

"Rooms Katholieke Kerk in zwaar weer"

Onseilandschouwen 05-02-2019

"Lutherse kerken bevestigen engagement voor de eenheid"

Kerknet 30-01-2019

“De kerk heeft toekomst waar ze zich verbindt met anderen”

Website PKN 30-01-2019

"Christenen hebben baat bij biecht."

Reformatorisch Dagblad 28-01-2019

"Biechten mag, in een gesprek van hart tot hart"

Reformatorisch Dagblad 14-01-2019

"Katholieken gingen stiekem op blote voeten de straat op voor God"

NRC 04-01-2019

"ds. Hegger: 'Ik wil het wezenlijke van het christendom laten zien'"

EO Visie Geloven 02-01-2019

"Willibrord, bron van missionaire inspiratie"

Reformatorisch Dagblad 06-11-2018

"Willibrord, bron van missionaire inspiratie"

Reformatorisch Dagblad 06-11-2018

Dáárom bidt de Kerk voor de overledenen

Katholiek Nieuwsblad 02-11-2018

"Dominee Pieter Versloot nodigt Groningers uit voor de biecht"

Trouw 19-08-2018

"Paus in Genève: oecumene plaatst Christus boven verdeeldheid"

Katholiek Nieuwsblad 21-06-2018

"Wat is nu wèl het verschil tussen katholiek en protestant?"

Dag6 04-04-2018

Luthers boodschap laat zich niet reduceren tot de "rechtvaardiging van de goddeloze"

Reformatorisch Dagblad 30-10-2017

“De scheiding tussen Rooms-Katholiek en Protestant is achterhaald”

NieuwWij verbindt de verschillen 15-10-2017

Hoogleraren over Rome-Reformatie: "Ook de Reformatie heeft een reformatie nodig"

Prof. Dr. W. van Vlastuin 10-10-2017

Hoogleraren over Rome/Reformatie. "Is de roomse kerk reformatorischer geworden?"

Prof. Dr W. van Vlastuin 07-04-2005

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.