Algemeen

"Rooms Katholieke Kerk in zwaar weer"

Onseilandschouwen - 5 februari 2019

De Rooms Katholieke kerk op Schouwen-Duiveland luidt de noodklok. De renovatie van het huis van de pastoor slaat een flink gat in de begroting. Het kerkbezoek loopt terug. En het kerkgebouw aan de Serooskerkerweg in Haamstede is in de wintermaanden al dicht. "Als het kerkbezoek blijft afnemen in Nederland, zullen er kerken moeten sluiten. Ook in Zeeland."

Het woordje dat Erik Steegmans, bestuursvoorzitter van de Parochiekerncommisie, vorige maand sprak, was niet bepaald vrolijk. Voor de Rooms-Katholieke Kerk op het eiland was 2018 een zwaar jaar en de toekomst is ook al niet al te rooskleurig. In 2018 kwam pastoor Verdaasdonk, één van de twee pastoors van de parochie, te overlijden. Hij was erg geliefd binnen de kerk. Pastoor Fons van Hees kreeg het extra druk. "We missen Verdaasdonk nog elke dag. Hij zorgde er voor dat we samen kerk waren. Ik weet zeker dat hij zou willen dat we dit nu samen op pakken", zei Steegmans.

Met 'dit' bedoelt de voorzitter alle zaken die gedaan moeten worden. Zoals de renovatie van het dak en woningen aan de Oude Haven en de woning van pastoor Van Hees in Zierikzee. Ook de tuin achter de parochiecentrum en de tuin van de pastoor werd opgeknapt. "In de loop der tijd is daar een behoorlijk gat ontstaan. We kwamen er toevallig achter, omdat de pastoor vanuit huis naar zijn tuin toe wilde. Vlakbij de tuindeur zat een verzakking omdat de riolering nog aangesloten is op het grote gewelf in Zierikzee. Zo'n 40 jaar geleden aangelegd. Ja, af en toe zijn zulke zaken aan vervanging toe. De verzakking betekende wel dat de gang en de keuken tussen het centrum en de pastoorswoning gestut moest worden. Het werk is inmiddels gedaan, maar ik vrees de rekeningen die nog moeten komen. Die slaan een flink gat in de financiële reserves", licht Steegmans toe.

Geld komt er door de teruglopende bezoekersaantallen minder binnen. "Op een gewone zondag zitten er zo'n 70 á 80 mensen in de kerk. De terugloop heeft tal van oorzaken, ook vergrijzing. Gezinnen gaan niet op zondag vroeg hun bed uit voor een kerkdienst. Die levenswijze is niet meer van deze tijd. We hebben nog vier keer per jaar een goedbezochte gezinsviering, die begint dan om 10:00 uur."

Ook vrijwilligers stoppen, al zijn daar enkele vervangers voor gevonden. De groep vrijwilligers wordt groter, maar daarmee is het probleem niet opgelost, waarschuwt Steegmans. "Ik had wel een positief praatje kunnen houden, maar het loopt niet los als we als parochie niet samen de schouders eronder zetten."

Steegmans is stellig. "Het is duidelijk dat we niet alles meer kunnen behouden, zoals het vroeger was. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Dit vraagt van ons dat we nog meer samen zaken op zullen moeten pakken. Doen we dit niet, dan wordt het kerkbezoek nog minder en zullen er noodgedwongen kerken moeten sluiten in onze parochie. We hebben dus eigenlijk zelf onze eigen toekomst in de hand."

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Beperkt aantal protestantse kerken viert annunciatie

Reformatorisch Dagblad 22-03-2022

„Maria laat zien dat genade van Iemand anders komt”

Reformatorisch Dagblad 08-09-2021

Moet Maria inderdaad meer aandacht krijgen?

Reformatorisch Dagblad 25-06-2021

Prof. Huijgen: Vier Mariafeest, zing dagelijks het Magnificat

Reformatorisch Dagblad 24-06-2021

Augustinus, kerkvader voor zowel katholiek als protestant

INFO NU 12-02-2021

Eenheid van de kerk

De Wekker 28-09-2020

‘Interessant en verrijkend’: Paul van Geest benoemd tot lid Pauselijke Theologische Academie

Katholiek Nieuwsblad 25-09-2020

Een reformatorische kamer binnen het katholieke huis?

Reformatorisch Dagblad 06-02-2020

Dreigen we de besten te verliezen?

Reformatorisch Dagblad 24-01-2020

"Rooms-katholicisme en Biblebelt hebben de nodige raakvlakken"

Reformatorisch Dagblad 18-11-2019

"Een monnik in de wereld"

Reformatorisch Dagblad 16-10-2019

"Reformatie ging al snel internationaal"

Reformatorisch Dagblad 28-06-2019

"Balanceren tussen waarheid en eenheid"

Protestants Nederland 05-06-2019

“Focus bij oecumene op de eenheid in Christus”

Protestants Nederland 05-06-2019

"Vijfhonderd jaar Reformatie, een blijvende uitdaging voor de oecumene "

Protestants Nederland 05-06-2019

"Het jansenisme. Een rooms-katholieke ketterij?"

Weblog Dr. P.de Vries 22-05-2019

"Dr. Plaisier: Radicale stappen voor samengaan Rome en Reformatie"

Reformatorisch Dagblad 20-05-2019

"Katholiek en hervormd (gereformeerd)"

Dr. P. de Vries 04-05-2019

Hoogleraren over Rome/Reformatie. "Is Rome veranderd?"

Prof. Dr W. van Vlastuin 25-04-2019

„Rooms-Katholieke Kerk bestempelt protestantse gemeente in Alpen als sekte”

Reformatorisch Dagblad 16-03-2019

"Rooms-katholieken ontdekken Luther als kerkhervormer"

Protestants Nederland 20-02-2019

"Oproep voor gezamenlijk avondmaal en eucharistie"

Nederlands Dagblad 13-02-2019

"Boek Veluanus in moderne taal"

Barneveld Vandaag 05-02-2019

"Lutherse kerken bevestigen engagement voor de eenheid"

Kerknet 30-01-2019

“De kerk heeft toekomst waar ze zich verbindt met anderen”

Website PKN 30-01-2019

"Christenen hebben baat bij biecht."

Reformatorisch Dagblad 28-01-2019

"Biechten mag, in een gesprek van hart tot hart"

Reformatorisch Dagblad 14-01-2019

"Katholieken gingen stiekem op blote voeten de straat op voor God"

NRC 04-01-2019

"ds. Hegger: 'Ik wil het wezenlijke van het christendom laten zien'"

EO Visie Geloven 02-01-2019

"Willibrord, bron van missionaire inspiratie"

Reformatorisch Dagblad 06-11-2018

"Willibrord, bron van missionaire inspiratie"

Reformatorisch Dagblad 06-11-2018

Dáárom bidt de Kerk voor de overledenen

Katholiek Nieuwsblad 02-11-2018

"Dominee Pieter Versloot nodigt Groningers uit voor de biecht"

Trouw 19-08-2018

"Paus in Genève: oecumene plaatst Christus boven verdeeldheid"

Katholiek Nieuwsblad 21-06-2018

"Wat is nu wèl het verschil tussen katholiek en protestant?"

Dag6 04-04-2018

Luthers boodschap laat zich niet reduceren tot de "rechtvaardiging van de goddeloze"

Reformatorisch Dagblad 30-10-2017

“De scheiding tussen Rooms-Katholiek en Protestant is achterhaald”

NieuwWij verbindt de verschillen 15-10-2017

Hoogleraren over Rome-Reformatie: "Ook de Reformatie heeft een reformatie nodig"

Prof. Dr. W. van Vlastuin 10-10-2017

Hoogleraren over Rome/Reformatie. "Is de roomse kerk reformatorischer geworden?"

Prof. Dr W. van Vlastuin 07-04-2005

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.