Belijdenisgeschriften

"De waarde van de belijdenisgeschriften" Artikel n.a.v. boek Dr. Aalders

In de Rechte Straat - 1 april 1978

In een eerder nummer hebben wij reeds gewezen op het prachtige boek van dr. Aalders: "Theocratie of ideologie".

Ik wilde echter graag aan dr. Aalders een vraag voorleggen nl. of Groen niet veel te ver gaat in zijn kwalifikaties van de belijdenisgeschriften. Zo schreef hij: „Zij zijn door de Heilige Geest aan verstand en geest ingegeven, en daarom heel wat meer dan louter menselijke geschriften".

Daar kan ik echt niet in meegaan. Deze bewering gaat veel verder dan de r.-k. leer van de onfeilbaarheid. Rome heeft altijd ontkend dat de onfeilbare uitspraken van de pausen door de Heilige Geest zouden zijn ingegeven, maar slechts dat zij door de bijstand (assistentia) van de Heilige Geest zijn gevrijwaard voor dwaling.

Ik zou er wel mee kunnen instemmen, wanneer men de belijdenisgeschriften ziet als een uiting van Nieuw-Testamentische profetie zoals Paulus daarover schrijft in 1 Kor. 14 : 3: "Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichting en vermaning en vertroosting".

Hij verbindt daar echter meteen aan dat dergelijke profetieën door de anderen beoordeeld moeten worden (1 Kor. 14 : 29). En vervolgens bindt hij die profetieën niet aan een bepaalde tijd. Dat betekent dat wij de belijdenisgeschriften niet zo hoog mogen verheffen dat ze de eigentijdse profetie overbodig zouden maken.

Een tweede bezwaar is dat we dan de eenheid van de christenen voor goed onmogelijk maken.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

Bij velen van u zal ongetwijfeld de vraag zijn opgekomen waarom er weer een nieuw blad verschijnt over christelijke hulpverlening aan de broederschap achter het IJZEREN GORDIJN. Wij hebben uiteraard, onszelf die vraag ook gesteld.

Wel, dit houdt nauw verband met de hulp die onze organisatie biedt en de gemeenten tot wie wij ons met name richten. Iedere organisatie richt zich op een bepaald land (of landen). Daarnaast richt iedere organisatie zich tot de kerk, die haar het naast is en dus het dichtst staat bij de eigen kerkelijke achterban.

Dat vinden we ook terug in Galaten 6 : 10, waar staat: "Zo dan terwijl wij tijd hebben laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs".

Wij richten ons met name op de GEREFORMEERDE GEZINDTE VAN HET VOORMALIGE ONGEDEELDE HONGARIJE.

Uiteraard betekent het bovenstaande niet, dat de verschillende organisaties langs elkaar heen leven en werken. Ook onze stichting onderhoudt nauwe kontakten met anderen, zowel binnen als buiten Nederland.

Wanneer ook de luthersen en de baptisten aldus hun belijdenisgeschriften gaan beschouwen, dan zullen we verder moeten berusten in de verdeeldheid van de kerken, zonder enig zicht op een eenheid in de toekomst. En ik kan moeilijk aannemen dat dit de bedoeling van Christus is geweest dat we nl. met een beroep op door de Heilige Geest ingegeven geschriften de muren die tegenover andere broeders en zusters staan opgericht, zonder meer handhaven en dus in wezen vergen dat zij maar over onze kerkmuren moeten zien te klauteren om een met ons te kunnen worden, zonder dat wij onderzoeken of die muren daar wel terecht zo staan. Immers indien de belijdenisgeschriften meer dan menselijke geschriften zijn, dan liggen ze althans enigszins in de sfeer van het goddelijke en dan moeten we er van af blijven.

Ook ik hecht grote waarde aan de belijdenisgeschriften als profetische uitingen, die door vele toetsingen door de eeuwen heen betrouwbaar zijn bevonden. Ik zie dus ook duidelijk de werking van de Heilige Geest in die uitingen. Maar die Heilige Geest is aan alle tijden beloofd. De gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen (dat is de eeuwige en onfeilbare norm zoals die in de Schrift is vastgelegd) en de (Nieuw-Testamentische) profeten (Ef. 2 : 20), wier profetie niet onfeilbaar is en die steeds door de andere gelovigen getoetst moet worden overeenkomstig 1 Kor. 14 : 29. Onder deze Nieuw-Testamentische profeten nemen de reformatoren een belangrijke plaats in. Maar de juiste plaats krijgen ze pas dan, wanneer wij ook meer oog krijgen voor de profetie in onze dagen.

Aalders zelf formuleert de door mij gestelde vraag aldus: "Waar het in deze moeilijke kwestie om gaat, is of het „historische" denken in wezen niet rooms-katholiek denken is; of het althans de kiem daarvan niet in zich draagt" (p. 59).

Deze vraag is voor ons tijdschrift natuurlijk zeer belangrijk. Daarom zouden we het zeer op prijs stellen als dr. Aalders daar nog wat meer op zou willen ingaan.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.