Verwijzingen naar boeken

"Het instituut Rooms-Katholieke kerk"

Hans Wortelboer - 19 september 2018

INLEIDING

Kernpunten van de Rooms-Katholieke Kerk
De Rooms Katholieke Kerk is voortgekomen uit het leven en werk van de joodse rabbi Jezus van Nazareth in ongeveer 30 na Christus in Palestina

Kernpunten van het Rooms katholieke openbaringsgeloof
Er is éen God, de schepper van het heelal. In deze ene god zijn drie goddelijke
personen, de Vader, de Zoon en de Geest; de ene god is de Drie ene God (de
Drievuldigheid, de Triniteit).

God gaf de mens een vrije wil en stelde hem de voorwaarden tot het deel hebben aan het goddelijk heil. In dat heilsplan ligt de zin van de schepping.
De mens heeft zich niet aan het geheel van voorwaarden gehouden en daarmee gezondigd tegen zijn Schepper en zich van Hem en het heilsplan afgekeerd.

Om de mens vanwege deze zonde (erfzonde) niet eeuwig buiten het
heilsplan te houden heeft God hem verlossing in het vooruitzicht gesteld en zich geopenbaard via de aartsvaders, Mozes en de andere profeten van het Oude Testament. Zijn openbaring werd voltooid door zijn mens-geworden Zoon, Jezus van Nazareth, en via de apostelen van het Nieuwe Testament doorgegeven in de Schrift en de Overlevering

Door mens te worden en in zijn leven op aarde te getuigen van de Drie ene God, zijn leven te offeren en uit de dood op te staan heeft de Zoon van God, de Christus, de mens verlost uit de macht van zonde en de dood en hem vrij gemaakt voor het eeuwige heil bij de Schepper

Hij heeft de apostelen opgedragen zijn heilsboodschap (het evangelie) uit te dragen en voor te leven en stichtte aldus de Kerk, de gemeenschap van de mensen, die leven of al zijn gestorven in het geloof in het Evangelic(gemeenschap der heiligen)

Alle gelovigen zijn geroepen tot heiliging van de mens en de wereld en aldus
te werken aan de eindvoltooiing van het goddelijke scheppingsplan. Daartoe
tot het verwerven van het eeuwige heil ontvangen ze de kracht van de genade van de verlossing door de Zoon en de bijstand van de Geest, ten teken waarvan Jezus Christus de Kerk zeven sacramenten schonk

Kernpunten van het instituut van de Rooms Katholieke Kerk
Jezus Christus gaf het gezag in de Kerk aan de apostelen en hun opvolgers, de bisschoppen (en de door dezen gewijde ambtdragers, de kerkelijke hiërarchie). Bij hen berust de wijdingsmacht (kern in de apostoliciteit), het leergezag (de geopenbaarde waarheid) en de bestuursmacht (de ordening van het kerkelijke leven)
Fundament en toetssteen in de uitoefening van deze door Jezus Christus aan paus en bisschoppen gegeven macht is de goddelijke openbaring

De bisschop van Rome, de paus, is de opvolger van Petrus, die in de apostelgroep de eerste onder zijn gelijken was en die de eerste bisschop van Rome was. Als zodanig is hij de primaat onder de bisschoppen, die de opvolgers van de apostelen zijn (apostolische opvolging), en daarmee het Hoofd van de Kerk

De locale kerken, waarin het apostolische wijdings, leer- en bestuursgezag van hun

Dit boek is uitgegeven bij: https://eburon.nl

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.