Verwijzingen naar boeken

"Onze houding tegenover Rome"

Ds. H.J. Hegger - 26 september 2018

Inleiding
In deze brochure gebruik ik vaak de term "Rome". Daarom is het goed om
meteen al duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel.

Onder de term 'Rome' versta ik soms het r.-k. kerkinstituut. Het is handiger dat
je dat instituut kort aangeeft met het woord 'Rome', dat je iedere keer voluit "de
Rooms-Katholieke Kerk" uit je mond moet laten rollen.
Soms bedoel ik er de afzonderlijke rooms-katholieken mee. Ik wil beslist niet
het woord 'roomsen' gebruiken, omdat ik weet dat dit in hun oren als een
scheldwoord klinkt. En niet helemaal ten onrechte, want in sommige
protestantse kringen wordt ook nu nog verachtelijk over "de roomsen"
gesproken.
Zij willen het liefst aangeduid worden met "katholieken", maar daarin kan ik niet
met hen meegaan. Want het woord "katholiek" of "algemeen" komt voor in de
apostolische geloofsbelijdenis. Daarin wordt beleden dat de Kerk van Christus
algemeen is. De Algemene of Katholieke Kerk staat tegenover de sekte, die met
deel waarheden op de loop gaat en zich meestal verengt tot een zelfgenoegzaam
groepje rond een fanatieke leider.
Volgens mijn vaste overtuiging toont de R.-K. Kerk te veel trekken van een sekte
dan dat ik haar zou kunnen sieren met de naam Katholieke Kerk. Zij is volgens
mij zelfs de grootste sekte van de wereld. Ze heeft allerlei teksten totaal uit hun
verband gerukt en die gebruikt voor de verheerlijking van de mens, van de paus,
de priesters, de heiligen, vooral van Maria.
Calvijn zegt dan ook dat Rome een kerk is geworden, die tot ruïne is vervallen.
Paus na paus heeft die kerk verder gesloopt, zodat er nu slechts een bouwval is
overgebleven van de Gemeente, de stralende, maar tegelijk nederige bruid, die
met Maria alleen maar weet te zeggen: Zie, de dienstmaagd des Heeren!
In deze brochure maak ik verder onderscheid tussen onze openlijke houding
tegenover Rome via de media en de benadering van de rooms- katholieken in
persoonlijke gesprekken

Dit boek is uitgegeven door RDU b.v. te Maassluis

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.