Verwijzingen naar boeken

"Rome ontsloten door traditie"

Dr. Ir. J. van der Graaf - 19 september 2018

Inleiding

Startpunt
Is de Rooms-Katholieke Kerk (kortweg aangeduid als Rome)
anderd? Die vraag laat zich gemakkelijker stellen dan be
antwoorden. Waar ligt dan het beginpunt? De kerk van Rome
omspant de eeuwen, vanaf de vroegchristelijke kerkvaders tot
vandaag

Men kan het uitgangspunt voor de beantwoording van de vraag
of Rome is veranderd ook nemen in de tijd van de Reformatie. Is
Rome sinds de kerkscheuring in de zestiende eeuw veranderd?
En aan welke mogelijke veranderingen valt dan te denken
In dit boek worden enkele lijnen getrokken vanaf de Vroege kerk
en vanuit het geding tussen Rome en de Reformatie. Voor een
eerlijke en onbevangen beoordeling leek me een oriëntatie ge-
wenst bij enkele hedendaagse prominente rooms-katholieken
die zowel de geschiedenis als de situatie in de kerk vandaag ken
nen. Bij prof. dr. P. van Geest, een groot Augustinuskenner, ging
ik te rade inzake enkele grondlijnen van Augustinus' oeuvre,
die tot vandaag relevant zijn, met name voor enkele kernzaken
in de leer en het geloof. Bij prof. dr. A. Bodar, priester en kunst-
historicus, legde ik mijn oor te luisteren inzake de huidige situ-
atie in Rome, tegen de achtergrond van het geding tussen Rome
en de Reformatie sinds de zestiende eeuw. Beiden gingen diep-
gaand in op vragen, die hen van tevoren waren toegezonden,
waarbij twee geschriften uit protestantse hoek ten tijde van het
Tweede Vaticaans Concilie richtinggevend waren.
Het boek begint met het interview met Van Geest en sluit af met
het gesprek met Bodar. Daartussen poog ik enkele grondlijnen
nader uit te werken, waarin de twee interviews mede als klank-
bord fungeerden, zonder dat ik daarnaar steeds expliciet ver-
wijs. Impliciet liggen in de beide interviews ook antwoorden op
de vraag of Rome veranderd is.

Dit boek is uitgegeven bij: https://www.royaljongbloed.nl/groen

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.