Vijf sola's

"Sola gratia - Sola fide" Artikel n.a.v. het boek van Hans Kung

In de Rechte Straat - 1 juli 1967

Alleen door genade - alleen door geloof

In de r.k. kerk is er in onze tijd een stroming op gang gekomen, die de oude dogma''s wil vullen met een nieuwe, bijbelse inhoud. Wij verheugen ons daar zeer over.

Wij moeten echter tegelijk waarschuwen voor al te groot optimisme. En zijn nl. priesters en dominees, die, vooral op grond van het boek van Hans Küng: „Rechtfertigung", beweren, dat Rome op dezelfde manier kan spreken van „alleen door genade - alleen door geloof" als de Reformatie. Dat lijkt ons beslist onjuist.

Veronderstel:

Wij zouden daarom de vraag willen stellen: Welke protestantse gemeente zal toelaten, dat een dominee op haar kansel de volgende stellingen verkondigt: „Indien iemand beweert dat de mens slechts gerechtvaardigd wordt door de toerekening van de gerechtigheid van Christus, die zij vervloekt". „Indien iemand beweert, dat het geloof waardoor wij gerechtvaardigd worden, niets anders is dan het vertrouwen op Gods barmhartigheid, die ons de zonden vergeeft om wille van Christus, of indien iemand beweert dat wij alleen door zulk een vertrouwen gerechtvaardigd worden, die zij vervloekt". „Indien iemand beweert dat de wedergeboren en gerechtvaardigde mens behoort te geloven, dat hij zeker behoort tot het getal der uitverkorenen, die zij vervloekt." „Indien iemand beweert, dat de gerechtvaardigde mens door zijn goede werken niet waarlijk zou verdienen ... het eeuwige leven, die zij vervloekt".

Ik meen, dat geen enkele orthodoxe protestantse gemeente zulk een prediking zou dulden.

Welnu, dit zijn allemaal stellingen die uitgesproken zijn op het concilie van Trente, in de zesde zitting die ni. over de rechtvaardigmaking van de mens handelde. Deze stellingen zijn nooit herroepen.

Wat denkt u van deze stelling?

„De zondaar, die in zichzelf slechts zondaar is, wordt desondanks op grond van de verdiensten van Christus als rechtvaardig beschouwd." Wij protestanten zullen dit van harte beamen. Hans Kiing wijst deze stelling echter af, samen met H. U. v. Balthasar, als zijnde in strijd met Gods Woord („Rechtfertigung" p. 242).

Ook even dit: Hans Küng zegt op p. 250: „Ook in het „dode" geloof zit een kiem van liefde". Wij echter belijden met de Heidelbergse Katech smus (zd. 3), dat de mens, zolang hij niet is wedergeboren door een levend geloof, „ganselijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad".

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.