Vijf sola's

"Soli Deo Gloria" Artikel van Ds. Mensink over "God alleen de eer"

Terdege - 4 februari 2009

**Wat in de diepte begon, eindigt in de hoogte. Het Avondmaalsformulier begint bij het zelfmishagen van de mens, maar eindigt in Gods welbehagen.

En de Avondmaalganger: in de verootmoediging begonnen maar in aanbidding geëindigd.

Daar hebt u de kenmerkende beweging van het levende geloof dat dán op zichzelf ziet, maar dán ook weer op de Heere. Bij onszelf zien we slechts onmogelijkheid en verlorenheid – bij de Heere zien we het onmogelijke mogelijk worden en het verlorene behouden worden! Zo gaan wij van klacht tot klacht, maar ook van kracht tot kracht steeds voort.
In het formulier loopt de dankzegging uit op een dankgebed. Opnieuw treft ons de eenvoud van dit gebed, die gepaard gaat met een grote diepte en hoogte. Wij bidden en danken niet gelijk de Farizeeërs. Laten uw woorden weinig en welgekozen zijn, woorden die het hart van de zaak raken en de dankbaarheid van het hart eerbiedig vertolken.
De dankbaarheid betreft verschillende gaven. Het formulier gaat ons voor in het dankgebed, waarin de Heere allereerst gedankt wordt voor de gave van Zijn Zoon.
Want het Avondmaal maakt ons niet zalig. Christus alleen! Op Hem heeft de Heilige Geest ons in dit sacrament gericht. We kunnen het ons niet voorstellen wat het betekend had, wanneer de Vader Zijn enig geliefd Kind niet aan deze wereld geschonken had. Zegt u het persoonlijk mee? Als ik Christus niet had, had ik niets! En al had ik niets, maar Christus wel, dan had ik alles! Zonder Hem geen leven, met Hem geen dood. Zonder Hem geen hemel, met Hem geen hel!

En het geloof dat daarvoor nodig is? Wij worden Christus toch slechts door het geloof deelachtig? En het was toch datzelfde levende geloof dat nodig was om aan de Tafel des Heeren te gaan? Onze vaderen schreven het zo vrijmoedig: wij danken U dat Gij ons geeft een waarachtig geloof...
Wordt dat laatste niet te vaak vergeten? Afgezien van de vraag of wij het zo vrijmoedig kunnen nazeggen, vergeten we de Heere niet al gauw te danken dat Hij dat geloof in ons wilde werken én versterken? We hebben het heil niet van onszelf, maar ook het geloof niet waardoor we delen mogen in het heil. Het zijn geschenken van God de Vader in Zijn Zoon en door de Heilige Geest. Eigenlijk is het dankgebed dan ook een eenvoudige conclusie: Heere, er was werkelijk niets van mij bij. Het was alles van U. Want U bent de Eerste én de Laatste en u staat van eeuwigheid tot amen in voor de zaligheid van zondaren. Als de Vader Die verkiest, als de Zoon Die redt, en als de Heilige Geest Die wederbaart en vernieuwt.

Dan wordt het danken een bidden. Om het gedijen van deze heerlijke gedachtenis. Dat oude Nederlandse woord gedijen betekent: uitwerking hebben, vrucht dragen. We bidden de Heere om de heerlijke doorwerking van de Avondmaalsviering, van de gedachtenis van Zijn dood. Die uitwerking wordt zichtbaar in het toenemen in het geloof en het leven daaruit. Christus Zelf heeft beloofd: wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht. En vrucht dragen is tot eer van God, de Landman. En vrucht dragen wekt anderen op om tot Christus te komen. We bidden om de vrucht van de Heilige Geest. En hoewel het formulier dat niet noemt, moeten we daarbij ook het sterven van onze oude mens en het doden van het vlees betrekken. Dat zijn óók vruchten van de Geest!
Zo staat de Avondmaalsbediening niet geïsoleerd en is de Avondmaalszondag geen eenzaam eiland dat we af en toe aandoen. Geestelijk leven is een dagelijks leven uit de verzoenende dood van het Lam Gods, een leven door het geloof in Hem. Elke dag houden we onze bedelaarshand omhoog. Omdat we slechts van het gegeef kunnen leven. Leven uit Zijn grondeloze barmhartigheid. Je zou er zo weer van willen zingen: Heere, wat bent U goed. Halleluja!

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.