Wat is katholiek?

In deze collectie wordt inzicht gegeven in het woord katholiek en wordt het onderscheid tussen katholiek en rooms-katholiek duidelijk gemaakt.

Introductie

Katholiek is in het dagelijks spraakgebruik een eigennaam: men denkt erbij aan de Rooms-Katholieke Kerk, de paus, het Vaticaan, de organisatie en de leer van de kerk.

Ignatius van Antiochie gebruikte voor het eerst de term "katholiek" en bedoelde daarmee de Kerk waar Christus in het middelpunt staat.
Maar ook in de apostolische geloofsbelijdenis komt de term ‘katholiek’ voor. Oorspronkelijk betekende dat ‘universeel’ en vasthoudend aan de rechte leer.

Het Tweede Vaticaans Concilie stelde dat de katholieke kerk die wordt genoemd in de geloofsbelijdenis zich in de Rooms-Katholieke Kerk bevindt, maar dat er ook buiten de Kerk “bestanddelen van heiliging en waarheid te vinden zijn die naar de katholieke eenheid stuwen”.

Als we ons geloof belijden, “beloven we God te eren en onvoorwaardelijk te dienen. En als we de katholiciteit van de kerk belijden, maken wij die belofte concreet door te beloven dat wij ons in zullen zetten voor het opheffen van de kerkelijke verdeeldheid die ons nu verhindert de volheid van de katholiciteit van de kerk tot uitdrukking te brengen”.

Begrippenlijst:

Concilie: Een vergadering van de rooms-katholieke bisschoppen onder leiding van de paus van Rome.

Heiliging: Een christelijke leefwijze die erop gericht is, om door de werking van de Heilige Geest, afstand te nemen van alles wat zondig is en het goede meer en meer te zoeken.

Apostolische geloofsbelijdenis: Deze geloofsbelijdenis stamt uit de eerste eeuwen na Christus. Hoewel de naamgeving wel doet vermoeden, heeft deze geloofsbelijdenis niets met de apostelen te maken, maar is het een formulering van de christelijke geloofsinhoud die gebaseerd is op de doopopdracht uit het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19.

Vaticaan: Plaats waar de Paus (de leider van de rooms-katholieke kerk) zijn zetel heeft. Het Vaticaan is een klein grondgebied in Rome en is een zelfstandige staat met de naam Vaticaanstad.

Relevante artikelen uit diverse bronnen