Wat is katholiek?

In deze collectie wordt inzicht gegeven in het woord katholiek en wordt het onderscheid tussen katholiek en rooms-katholiek duidelijk gemaakt.

"Niet terug naar de Romeins-katholieke kerk." Reactie van Prof. Dr. J. van Oort op referaat Ds. Bouter

Het Reformatorisch Dagblad - 5 december 2017

Dr. E. E. Bouter roept protestanten ertoe op een beweging te vormen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zo’n oproep is onterecht, reageert prof. dr. Johannes van Oort.

Op een CSFR-conferentie sprak dr. E. E. Bouter onlangs tijdens een forumdiscussie over ”Eén algemene Kerk” (RD 29-11). Zijn betoog roept nogal wat vragen op. Allereerst zijn stelling dat er in de Reformatie een wissel omging van Kerk naar Woord. Reformatoren hebben dit nooit gezegd of bedoeld. De essentie van de Reformatie was: hervorming van de Kerk door opnieuw te luisteren naar het Woord. Zoals de oudste kerkgeschiedenis, Lukas’ Handelingen, beschrijft, zo zag men ook toen: de Kerk is creatura Verbi, schepping van het Woord, en niet andersom
In de vroegste kerk waren de apostelen niet, zoals dr. Bouter stelt, „dragers van persoonlijk gezag.” Zij waren degenen die in opdracht van iemand (Iemand) een boodschap doorgaven. Zo werd de term ”apostel” gebruikt in de klassieke wereld, in het jodendom, in de vroegste christelijke gemeenten. Geen enkele christelijke apostel handelde op eigen gezag. Ze hadden zelfs geen kerkelijk ambt (vgl. 1 Kor. 12:28) maar stonden in het ambt van Christus tot opbouw van de Kerk.
Nu zal dr. Bouter met apostelen ”de twaalf” bedoelen, maar voor hen geldt precies hetzelfde. Dat sommigen beschouwd werden als ”pilaren” (Galaten 2) voegt daar niets aan toe: ook toen was de een standvastiger dan de ander, maar nooit op eigen gezag.
Wanneer dr. Bouter stelt dat de Kerk „pilaar en vastigheid der waarheid” (1 Timotheüs 3:15) is, wijs ik graag op de context van deze uitdrukking. Als betekenis licht dan op: het huis of huisgezin van God (oikos theou) is de gemeente van de levende God (ekklesia theou dzoontos). Die gemeente/Kerk heeft tot taak om pilaar (stulos, drager) en vastigheid (hedraiooma, beschermer) van de Waarheid te zijn. Zij rust daarop, niet andersom.

Augustinus
De redenering van dr. Bouter is in al deze gevallen typisch rooms-katholiek. Zij doet de Reformatie in haar essentie geen recht. Uit de aard van de zaak is de versplintering in allerlei kerken en groeperingen verschrikkelijk, een aanfluiting zelfs. Alle reformatoren wilden hervorming van de katholieke kerk, nooit stichting van een nieuwe.
Bij Calvijn is reformatie „selon la coustume de l’Église ancienne”: hervorming „naar het voorbeeld van de oude kerk.” Men wilde het juk van eeuwenlange verduistering door pausen, concilies en (niet in de laatste plaats) scholastisch denken van zich af schudden. Naast de weer in de grondtalen gelezen Schriften vormden de kerkvaders de grote inspiratiebron. Voor Luther gold: „Sanctus Augustinus (...) weiset uns zur Schrift”; vergeleken met hem zijn de in scholastiek gevangen theologen „dwazen” (stulti).

Paus Benedictus XVI
Kenmerkend is dat alle reformatoren zich als voluit katholiek beschouwden. Ze wilden niet terug naar de Romeins-katholieke kerk zoals die in hun dagen verworden was, wel naar de katholieke kerk van alle eeuwen en plaatsen. Slechts die kerk was voor hen de ware. Men wist: de apostolische vader (en martelaar) Ignatius van Antiochië had rond 115 al gesproken over ”de katholieke kerk”. Daarmee bedoelde hij: de kerk die overal verspreid is, de universele kerk. Deze betekenis had (en heeft) het woord katholiek ook in het Apostolicum (de Twaalf Artikelen) en bijvoorbeeld de belijdenis van Nicea-Constantinopel.
Katholiek valt niet samen met rooms-katholiek. Dat hebben pausen vanaf Leo de Grote (circa 450) wel steeds gepropageerd. Wie preken en brieven van deze Leo leest, raakt verbaasd en ontsteld over zijn aanmatigende taal en optreden. Dat werd in de eeuwen daarna niet beter: met Gregorius VII (1073-1085) werd de bisschop van Rome de stedehouder van Christus (let wel: niet van Petrus maar van Christus!) op aarde. In de nieuwe tijd werd hij ook onfeilbaar (1870) en in die hoedanigheid verkondiger van dogma’s zoals Maria’s tenhemelopneming (1950). Eerder al verkondigde de paus Maria’s onbevlekte ontvangenis (1854).
Ik lees met verbazing dat een predikant van de Protestantse Kerk in Nederland stelt dat protestanten „heel goed een beweging kunnen vormen binnen de Rooms-Katholieke Kerk.” Zelfs een beweging die „rechtstreeks onder de paus gaat vallen.” Is dan die paus niet langer onfeilbaar en moet de stedehouder van Christus de eenmaal afgekondigde dogma’s (bijvoorbeeld ook de transsubstantiatie) niet langer handhaven?
Dr. Bouter noemt paus Benedictus XVI als zijn ideale voorbeeld. Inderdaad, Joseph Ratzinger weet een en ander van de Reformatie. Jarenlang was hij het hoofd van de Congregatie van de Geloofsleer (de vroegere inquisitie).
Het lijkt mij goed dat ook vandaag beseft wordt hoe de Romana zich ontwikkelde. Zij is een katholieke kerk, maar werkelijk niet de enige. Het begrip katholiek is oud en was, voordat het in het Westen populair werd, juist in het Oosten bekend. Katholiek zijn de oosters-orthodoxe kerken, bijvoorbeeld die van Jeruzalem. Katholiek is, naar haar belijdenis, ook de Protestantse Kerk in Nederland, lokaal deel van de wereldwijde katholieke Kerk. Een oproep dit steeds bewust te belijden en ernaar te leven, lijkt mij meer gepast. In de geest van dr. Bouters favoriete theoloog Oepke Noordmans trouwens: een Hervormde Katholieke Kerk.

De auteur doceerde patristiek (geschiedenis Vroege Kerk) in Utrecht en Nijmegen.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Prof. Huijgen: Een Mariabeeld in de kerk herinnert aan haar, wie zij was

Reformatorisch Dagblad 10-12-2021

Augustinus verbindt lezers uit kring van Rome en Reformatie

Reformatorisch Dagblad 21-10-2021

Paus perkt gebruik traditionele Latijnse mis in

Reformatorisch Dagblad 19-07-2021

De levensbiecht van een priester

Reformatorisch Dagblad 04-06-2021

Oud-Katholieken bieden je een glimp van de kerk van morgen

Nederlands Dagblad 08-01-2020

"Protestantse Nadia Kroon leeft in katholiek klooster: 'Dit is wat ik zocht'"

Nederlands Dagblad 31-05-2019

"Herontdekking vanuit reformatorische hoek"

Katholiek.nl 14-03-2019

"Rooms, dus niet katholiek, maar toch wel ware christenen."

Protestants Nederland 18-01-2019

Fruytierdocent Van Ittersum ontdekt betekenis doop bij Ratzinger en Augustinus

Reformatorisch Dagblad 21-11-2018

"Ik heb als protestant moeite met toenadering tot rooms-katholieken"

Nederlands Dagblad 15-11-2018

"Psst: Zet knielbanken in protestantse kerken"

Nederlands Dagblad 09-11-2018

"Stellige pelgrims"

De Waarheidsvriend 30-08-2018

"Het begrip katholiek in de vroege kerk." De theologie van de brieven van Ignatius van Antiochië.

Wikipedia 02-01-2018

"Laat protestanten beweging vormen in Rooms-Katholieke Kerk" Bijdrage van Dr. E.E. Bouter aan CSFR ...

Het Reformatorisch Dagblad 29-11-2017

"Katholiciteit leidt tot andere beleving." Seminar in Amsterdam over studie van Prof. Dr, W. van Vl...

Het Reformatorisch Ragblad 28-11-2017

Video "Waarom worden rooms katholieken protestant" Naar aanleiding van boek Huib de Vries

www.rd.nl 28-11-2017

"Lezen we de 'roomse' Luther eigenlijk nog?" Prof. dr. Marcel Poorthuis hoogleraar Katholieke Un...

Katholiek Nieuwsblad 16-11-2017

"We zijn allemaal katholiek." Prof.Dr. P. van Geest en Prof.Dr. W. van Vlastuin over katholiciteit.

Het Reformatorisch Dagblad 31-10-2017

"Zeven sterke peilers waarop protestanten en katholieken een brug kunnen bouwen"

In de Rechte Straat 01-09-2004

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.