Wat is katholiek?

In deze collectie wordt inzicht gegeven in het woord katholiek en wordt het onderscheid tussen katholiek en rooms-katholiek duidelijk gemaakt.

"Laat protestanten beweging vormen in Rooms-Katholieke Kerk" Bijdrage van Dr. E.E. Bouter aan CSFR symposium

Het Reformatorisch Dagblad - 29 november 2017

Protestanten zouden een beweging moeten vormen binnen de Rooms-Katholieke Kerk, vindt dr. E. E. Bouter.

Volgens Blaise Pascal mag de kerkgeschiedenis ook geschiedenis van de waarheid worden genoemd. Dogma’s en beginselen worden in de geschiedenis vlees en bloed, ze worden concreet en tastbaar. En dan merken we wat ze waard zijn.

Zo is 500 jaar Reformatie een mooie gelegenheid om de balans op te maken van een van de veranderingen die zij heeft veroorzaakt, namelijk dat het kerkelijk gezag is ingewisseld voor het Schriftgezag. Oorspronkelijk lag het gezag in de Kerk niet in een geschreven Woord; de Heere Christus liet zijn leerlingen geen Bijbels uitdelen. Hij zond de apostelen met hun persoonlijke gezag de wereld in om de volken tot Zijn discipelen te maken. In dat onderwijs was er wel het Oude Testament als geschrift. Maar op haar eigen gezag legde de Kerk dat boek geestelijk uit, naar Christus toe.

Als de apostelen als dragers van persoonlijk gezag op een belangrijk punt een beslissing moesten nemen, kwamen ze bij elkaar voor overleg (Handelingen 15). Jakobus, Johannes en vooral Petrus (de ‘pilaren’ van Galaten 2) hadden meer gezag dan de andere apostelen.

Alleen de Kerk
De Reformatie verbrak dit systeem en schoof de Schrift naar voren, onder gelijktijdige minimalisering van het ambtelijk gezag. Calvijn noemde een predikant „een mannetje uit het stof verrezen.” In de afgelopen 500 jaar bleek dat deze wissel van Kerk naar Woord niet alleen zegen bracht. Het vermogen om de Schrift zonder kerkelijk gezag te kunnen verstaan, is overschat. Mensen denken niet in een neutrale, universele logica, maar binnen een persoonlijk en beperkt denkraam. Luther en Calvijn konden het al niet eens worden over het heilig avondmaal. Zo is het protestantisme vervallen in een groteske verdeeldheid.

Hoewel de Schrift de kostbaarste bron is waar de theologie uit leeft, is het beginsel dat sinds de negentiende eeuw wordt uitgedrukt als sola Scriptura dus fout. Dat laat 500 jaar protestantse kerkgeschiedenis genadeloos zien. Het enig juiste beginsel is sola Ecclesia, alleen de Kerk. Paulus wijst haar aan als pilaar en vastigheid der waarheid (1 Timotheüs 3:15). Wie buiten de Kerk om andere sola’s kiest, gaat hier tegen in.

Liefde
Meestal leven we als protestantse denominaties vredig langs elkaar heen. We zouden boos worden als iemand ons liefdeloosheid verweet. Toch was dat precies de grief van Augustinus tegen de donatisten die zich hadden afgescheiden. „Jullie hebben het Woord en de sacramenten, net als wij”, aldus de bisschop, „maar jullie komen liefde tekort voor Christus en Zijn Kerk.”

Het is liefde die christenen naar elkaar drijft. Is het niet de liefde voor elkaar, dan toch in ieder geval de liefde voor Christus en de eenheid van Zijn lichaam, de Kerk. Kort voor Zijn kruisiging bad de Heere daarom: „opdat zij één zijn” (Johannes 17:21). Maar als er niets verandert, zullen wij bij Christus’ wederkomst voor Hem verschijnen in de gehavende toestand waarin we onszelf brachten.

Hoe verder?
Volgens dr. Arjan Plaisier is 500 jaar gescheiden optrekken lang genoeg geweest. Ook prof. dr. A. van de Beek heeft herhaaldelijk gepleit voor een terugkeer naar Rome. Maar hoe? De figuur van de beweging kan hier uitkomst bieden. Bewegingen hebben een platte structuur, net als het protestantisme. Protestanten zouden heel goed een beweging kunnen vormen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Een beweging met een eigen ritus die op kernpunten met die van Rome overeenkomt. Als deze beweging rechtstreeks onder de paus gaat vallen, zal dit protestanten de gelegenheid geven aan pauselijk gezag te wennen. Deze verbinding zal de schatten van de Reformatie Rome binnendragen op het hoogste niveau. We konden aan Benedictus XVI merken wat het voor een paus betekent als hij vertrouwd is met de Reformatie. Dit geeft gegronde hoop op geestelijke uitwisseling en verrijking.

Als protestanten een beweging binnen Rome zijn geworden, is de tijd gekomen om te stoppen met Reformatieherdenkingen. De strijd tussen Athanasius en Arius heeft ook geen jaarlijkse herdenking. Een beweging viert niet haar eigen bestaan, maar zoekt de hele Kerk te dienen.

Ook bevestigen Reformatieherdenkingen ons telkens in een trots bezit. Maar de Kerk van Christus legt historische last zo veel mogelijk af en gaat ootmoedig haar weg, haar Bruidegom tegemoet.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Prof. Huijgen: Een Mariabeeld in de kerk herinnert aan haar, wie zij was

Reformatorisch Dagblad 10-12-2021

Augustinus verbindt lezers uit kring van Rome en Reformatie

Reformatorisch Dagblad 21-10-2021

Paus perkt gebruik traditionele Latijnse mis in

Reformatorisch Dagblad 19-07-2021

De levensbiecht van een priester

Reformatorisch Dagblad 04-06-2021

Oud-Katholieken bieden je een glimp van de kerk van morgen

Nederlands Dagblad 08-01-2020

"Protestantse Nadia Kroon leeft in katholiek klooster: 'Dit is wat ik zocht'"

Nederlands Dagblad 31-05-2019

"Herontdekking vanuit reformatorische hoek"

Katholiek.nl 14-03-2019

"Rooms, dus niet katholiek, maar toch wel ware christenen."

Protestants Nederland 18-01-2019

Fruytierdocent Van Ittersum ontdekt betekenis doop bij Ratzinger en Augustinus

Reformatorisch Dagblad 21-11-2018

"Ik heb als protestant moeite met toenadering tot rooms-katholieken"

Nederlands Dagblad 15-11-2018

"Psst: Zet knielbanken in protestantse kerken"

Nederlands Dagblad 09-11-2018

"Stellige pelgrims"

De Waarheidsvriend 30-08-2018

"Het begrip katholiek in de vroege kerk." De theologie van de brieven van Ignatius van Antiochië.

Wikipedia 02-01-2018

"Niet terug naar de Romeins-katholieke kerk." Reactie van Prof. Dr. J. van Oort op referaat Ds. Bout...

Het Reformatorisch Dagblad 05-12-2017

"Katholiciteit leidt tot andere beleving." Seminar in Amsterdam over studie van Prof. Dr, W. van Vl...

Het Reformatorisch Ragblad 28-11-2017

Video "Waarom worden rooms katholieken protestant" Naar aanleiding van boek Huib de Vries

www.rd.nl 28-11-2017

"Lezen we de 'roomse' Luther eigenlijk nog?" Prof. dr. Marcel Poorthuis hoogleraar Katholieke Un...

Katholiek Nieuwsblad 16-11-2017

"We zijn allemaal katholiek." Prof.Dr. P. van Geest en Prof.Dr. W. van Vlastuin over katholiciteit.

Het Reformatorisch Dagblad 31-10-2017

"Zeven sterke peilers waarop protestanten en katholieken een brug kunnen bouwen"

In de Rechte Straat 01-09-2004

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.