Wat is katholiek?

In deze collectie wordt inzicht gegeven in het woord katholiek en wordt het onderscheid tussen katholiek en rooms-katholiek duidelijk gemaakt.

"Herontdekking vanuit reformatorische hoek"

Katholiek.nl - 14 maart 2019

Deze studie is een weerklank van een herontdekking vanuit een reformatorische hoek. Boeiend voor een katholiek om dit te zien gebeuren.

De auteur schetst de achtergronden van het ‘bidden op de uren’ in de Bijbel en de vroege kerk. De monniken komen aan het woord en de Devotio Moderna (Geert Grote), de Reformatie en de Contrareformatie en de tijd daarna tot op de huidige dag. Ook de ontwikkelingen in de rooms-katholieke kerk waar het ‘brevier’ (dat ‘afkorting’ betekent) in de liturgische vernieuwing van na het concilie Vaticanum II weer een Getijdengebed is geworden: het bidden op de uren voor het gehele ‘volk van God’ en niet louter voor hen die aan het bidden van het Getijdengebed door geloften zijn gebonden (gewijden, priesters en diakens, kloosterlingen). Dat de monniken de totaliteit van de verschillende gebedstijden (ook de zogenoemde ‘kleine uurtjes’ als terts, sext en noon) bidden, neemt niet weg dat er voor de leek en de professional in de rooms-katholieke kerk maar een vorm van getijdengebed is. (De auteur noemt ook de ‘priem’, maar die is echt met Vaticanum II per onmiddellijke ingang ‘geskipt’).

Uit dit boekje komt een grote nieuwsgierigheid naar voren. Geregeld komen de religieuze gemeenschappen binnen de rooms-katholieke kerk aan bod. Soms als ‘laatste der Mohikanen’ die ’het’ nog bidden. Ik denk dat het genuanceerder ligt. Velen bidden het Getijdengebed, in gemeenschap of privé en vaak met veel vrucht. Een gesprek met een ‘doorgewinterde’ rooms-katholiek zou hierin geholpen hebben.

Al met al: een boeiende ontdekkingsreis voor de auteur vanuit de reformatorische traditie. Zijn ontdekkingen en daardoor heen zijn verlangen naar het ‘bidden op de uren’ vraagt naar meer.

Dr. Mees te Velde | Het getijdengebed. Geschiedenis – betekenis – uitdagingen | Willem de Zwijger Stichting, Reformatorische stemmen 2018/2

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.