Wat is katholiek?

In deze collectie wordt inzicht gegeven in het woord katholiek en wordt het onderscheid tussen katholiek en rooms-katholiek duidelijk gemaakt.

"Ik heb als protestant moeite met toenadering tot rooms-katholieken"

Nederlands Dagblad - 15 november 2018

Als protestanten vinden dat in de Rooms-Katholieke Kerk het gras groener is, dan zijn ze daar ongetwijfeld welkom als lid.

Redacteur Roeland van Mourik schrijft in de krant van vrijdag 9 november openlijk wat ik als lezer al had opgemerkt als lijn van de krant, namelijk de wens dat de protestanten en de rooms-katholieken zich verenigen. Zo viel me op dat de krant niets schreef over Hervormingsdag, maar wel een artikel plaatste over Allerzielen. Ik heb hier moeite mee. Het roept bij mij vragen op als: kennen protestanten nog de kroonjuwelen die God in de Reformatie geschonken heeft en waar velen ontzettend veel voor over hebben gehad? Of wordt revitalisering/hervorming van het geloof verwacht door selectief te winkelen bij de Rooms Katholieke Kerk (RKK)? Dat laatste gebeurt namelijk. Ik lees (gelukkig) niet de wens om de celibaatplicht in te voeren, met alle gevolgen van dien voor de RKK en hele christenheid, of plek te geven aan de Mariaverering. Als protestanten het gras bij de RKK groener zien, lijkt het me dat deze kerk graag zegt: ‘Word gewoon lid bij ons!’ Er is plek genoeg op kerk- en knielbanken en onze leken kunnen zeker hulp in de parochies gebruiken.

Gelukkig las ik in het Nederlands Dagblad wel over 400 jaar Dordtse Synode. In dezelfde krant, van 9 november, schrijft Gijsbert van den Brink dat het jansenisme niet in de RKK kon blijven. De jansenisten bepleitten, vergelijkbaar met het standpunt van de Dordtse Synode, dat genade werkelijk genade bleef, verrassende en onverdiende vrijspraak van Gods kant. Zij vormden uiteindelijk de Oud-Katholieke Kerk. Daar zouden protestanten, als die kerk nog hetzelfde voorstaat, inhoudelijk meer mee hebben.

En wat knielbanken betreft, die Roeland van Mourik graag in de protestantse kerken ziet: Op de site van de Maranathakerk in Den Haag las ik dat de knielbanken, die dr. W. Aalders in 1949 in de kerk wilde hebben, er in 2000 uitgehaald zijn. Ik betwijfel of knielbanken ons nederiger maken. Voor we het weten denken we: Zie mij eens nederig knielen!

Graag zie en bepleit ik een reformatie zowel onder protestanten als rooms-katholieken: terug naar de Bijbel, Christus centraal en de verkondiging van genade om niet, door geloof alleen. God geve ons de creativiteit om dit te doen in de taal en cultuur van vandaag met de zeggingskracht van de Geest. Een gezamenlijke reformatie kan wonderen doen.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.