Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Wel behoren rooms-katholieke christenen tot de katholieke kerk, omdat zij Christus het middelpunt van de kerk beschouwen.

Introductie

Wat is rooms-katholiek?

De Rooms-Katholieke Kerk bestaat uit gelovigen van alle volken. Zij is een wereldkerk met meer dan een miljard mensen. Bijna de helft van hen woont in Amerika, een kwart in Europa en de overigen in Afrika, Azië en Oceanië. Rooms-Katholiek zijn alle kerken die in gemeenschap leven met de paus in Rome. De meeste kerken volgen in hun liturgie de ‘Romeinse ritus’. Daarnaast zijn er (vooral in het Midden-Oosten en Oost-Europa) katholieke kerken met een Byzantijnse ritus of met nog oudere oosterse ritussen.

Paus en bisschoppencollege
Het hoogste gezag binnen de Rooms-Katholieke kerk wordt vertegenwoordigd door de paus. De paus is de spil van eenheid van alle katholieken. Hij heeft zijn zetel in het Vaticaan in Rome. Samen met de circa 5000 bisschoppen ter wereld vormt de paus het college van bisschoppen. Als bisschop van Rome is hij de voorzitter ervan. Zoals de bisschoppen de opvolgers van de apostelen zijn, zo is de paus de opvolger van Petrus. We spreken dan ook over het primaatschap van de bisschop van Rome als hoeder van de eenheid van het geloof en de geloofsgemeenschap. De belangrijkste documenten die hij schrijft over het geloof zijn de encyclieken.

Begrippenlijst:

Liturgie: Een samenhangend geheel van gebeden en handelingen die in de gezamenlijke bijeenkomsten van christenen een plaats innemen.

Ritus: De vorm en wijze waarop de liturgie invulling krijgt. Zo kennen we de Roomse, Byzantijnse en Koptische ritus, die zich kenmerken door veel symboliek en mystiek. Na de reformatie werd de liturgie en ritus in protestantse kerken sterk versoberd en beperkt tot gebed, Bijbellezing, verkondiging en het zingen van enkele psalmen.

Relevante artikelen uit diverse bronnen