Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen van de kerk van Rome. Katholieken zijn christenen bij wie Christus het middelpunt van hun geloofsleven is.

"Het is wachten op de gehuwde priester"

Tubantia - 16 oktober 2019

Komt er dan eindelijk een doorbraak in de zich al enige decennia voortslepende discussie over het verplichte celibaat voor priesters in de Rooms-Katholieke Kerk?

Gaan we het nog meemaken dat gehuwde mannen met levenservaring, de zogeheten 'viri probati', tot priester gewijd kunnen worden? En ligt ook de diakenwijding of zelfs de priesterwijding van vrouwen in het verschiet? Helemaal ondenkbaar is dat in de nabije toekomst niet. Het zou zo maar kunnen.
Het wijden van gehuwde mannen met levenservaring tot priester is een heikele kwestie die dezer dagen besproken wordt op een uitzonderlijke synode in Rome van de bisschoppen die uit het Amazonegebied komen.

Uitgestrekt
Dat Amazonegebied is tamelijk uitgestrekt en omvat negen Latijns-Amerikaanse landen. Paus Franciscus heeft de bisschoppen naar Rome uitgenodigd om met hen van gedachten te wisselen, niet alleen over armoede, sociale problemen en de milieuvernietiging in dat Amazonegebied, maar ook over het grote priestertekort.
In veel van de katholieke geloofsgemeenschappen kan slechts enkele keren per jaar de eucharistie gevierd worden. De bisschoppen aldaar maken zich om die reden grote zorgen over de aantasting van het sacramentele karakter van de Rooms-Katholieke Kerk. Ook moeten deze hoge ambtsdragers al jaren met lede ogen aanzien dat de evangelische kerken als paddestoelen uit de Amazonegrond schieten.

Verrassing?
Of het een verrassing is en verbazingwekkend dat een bijzondere bisschoppensynode in Rome zo'n heet hangijzer bespreekt? Geenszins. Het past precies in het beleid, dat paus Franciscus, de Argentijnse Jezuïet Jorge Mario Bergoglio, voor ogen staat. Franciscus wenst zijn kerk niet als een alleenheerser te besturen, maar in collegialiteit met de andere bisschoppen in de wereld.
Zo schreef hij in zijn 'regeringsprogramma', de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium (De vreugde van het evangelie) uit 2013: 'Ik geloof niet dat men van het pauselijk leergezag een definitief of volledig woord kan verwachten over alle kwesties die de kerk en de wereld betreffen. Het past niet dat de paus de lokale episcopaten (bisschoppencolleges, red.) vervangt in het onderscheiden van alle problemen die zich in hun gebied voordoen.'

Collegialiteit
Zijn beleid laat zich het beste samenvatten in de woorden 'collegialiteit', 'ruimte maken' en 'barmhartigheid'. Franciscus heeft het beeld van een kerk voor ogen van een veldhospitaal, waar de gewonden van deze tijd worden opgevangen: armen, daklozen en vluchtelingen. Maar die kerk moet wel krachtig en integer bestuurd worden. Bovendien benadrukt paus Franciscus onophoudelijk de barmhartigheid van God. Gods eeuwige liefde voor de mens houdt nooit op te bestaan.
Heikele kwesties, zoals het ter communie gaan van katholieken die opnieuw gehuwd zijn, vrouwen die een abortus hebben ondergaan, de positie van homoseksuelen, de wijding van vrouwen tot diaken, Franciscus gaat ze niet uit de weg. Weliswaar heeft hij geen tittel of jota aan de kerkelijke leer veranderd, maar hij geeft wel meer pastorale ruimte.

Uitgedaagd
Priesters en gelovigen worden uitgedaagd zelf na te denken over hoe om te gaan met de bestaande leer. Franciscus creëert liever een draagvlak voor veranderingen, die van onderop moeten komen, dan veranderingen van bovenaf op te leggen. Zo hoopt hij ook de macht en invloed van de aartsconservatieve kardinalen en bisschoppen te kunnen breken.

Gehuwde priesters, vrouwelijke diakenen en vrouwelijke priesters in de Rooms-Katholieke Kerk? Het zal dus nog wel even duren voordat het zover is.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Priester en verzetsheld Titus Brandsma bijna ”heilig”

Reformatorisch Dagblad 13-05-2022

Rooms-katholieke theoloog: Priester hoort niet bij kerk

Reformatorisch Dagblad 04-05-2022

Leden RKK progressiever dan leiding van kerk

Reformatorisch Dagblad 27-01-2022

Dreigend schisma in Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland

Reformatorisch Dagblad 07-01-2022

Wereldsynode moet leiden tot zuivering van de Rooms-Katholieke Kerk

Reformatorisch Dagblad 18-10-2021

Paus verwerpt Maria als „medeverlosseres”

Reformatorisch Dagblad 27-03-2021

„Hoogste gezag paus niet overschatten”

Reformatorisch Dagblad 25-03-2021

"Zijn de stoelendans (en de onrust) binnen de Vaticaanse communicatie voorbij?"

Katholiek Nieuwsblad 18-07-2019

"Christendom zonder Heilige Geest is vreugdeloos moralisme"

Kerknet 19-06-2019

"Aanbeveling Vaticaan: Getrouwde priesters en vrouwen moeten tekort tegengaan"

Algemeen Dagblad 17-06-2019

"Paus geeft impuls aan charismatische vernieuwing van de Kerk"

Kerknet 08-06-2019

**Paus: meer gebed en minder handel in Lourdes**

Dagblad van het Noorden 07-06-2019

"Paus Franciscus beschuldigd van ketterij"

Reformatorisch Dagblad 02-05-2019

"Benedictus XVI oneens met koers Vaticaan"

Reformatorisch Dagblad 16-04-2019

"De Goede Week van dag tot dag"

Juan Diego Escartín - KatholiekeVesting.nl, via Katholiek.nl 13-04-2019

Paus "Franciscus wil écht dat gelovigen zijn ring niet kussen"

De Dagelijkse Standaard 27-03-2019

"Paus Franciscus, de linkse dictator"

Doorbraak.be 16-03-2019

"Carnaval is afgelopen dus nu tijd voor vasten en dat kan ook volgens je eigen spelregels"

Eindhovens Dagblad 10-03-2019

"Wereldwijd meer katholieken, maar voor het eerst sinds 2010 weer minder priesters"

Nederlands Dagblad 07-03-2019

"De Vastentijd, wat is dat?"

Katholiek.nl 05-03-2019

"Paters en pastoors tegen het carnaval"

Nederlands Dagblad 02-03-2019

"Groot tekort aan priesters in Amazonegebied: Vaticaan overweegt om het celibaat te herzien"

Het Nieuwsblad 25-02-2019

"1 op 8 kardinalen is ouder dan 90"

Kerknet 05-01-2019

"Onze God heeft geen offers nodig"

Katholiek Nieuwsblad 04-01-2019

"Kaski: Aantal rooms-katholieken in Nederland daalt met 55.000 per jaar"

Reformatorisch Dagblad 02-01-2019

"De verbrokkeling van katholiek Brabant"

Brabants Dagblad 27-12-2018

"De kerk is uit, leve de kerk: inleiding en interactieve kaart"

Eindhovens Dagblad 22-12-2018

"Eijk voorziet minder, maar wel betere katholieken"

Nederlands Dagblad 14-12-2018

"Kardinaal Wim Eijk, de baas van vrijwel niets"

NRC 12-12-2018

De helft van de Belgen noemt zich katholiek, maar wat betekent dat nog? “Niet meer naar de mis, wel ...

Het nieuwsblad 21-11-2018

De aflaat in 2018

Reformatorisch Dagblad 12-11-2018

Antoine Bodar: Leven in een bezeten tijd

Reformatorisch Dagblad 02-11-2018

Aantal katholieken stijgt wereldwijd, behalve in Europa

Nederlands Dagblad 24-10-2018

"Rooms Katholieke kerk.Wat geloven wij?"

Officiele website van de R.K.kerk in Nederland 23-04-2018

Video: Antoine Bodar geeft in een lezing aan hoe r.k. kerk is georganiseerd

11-04-2018

"De Rooms Katholieke kerk en haar oorsprong" Webpagina Mens en Samenleving

Mens en Samenleving 30-12-2014

"Rooms Katholieke kerk" beschrijving op website Katholiek.nl

Website Katholiek.nl 27-01-2013

"Rooms katholiek of charismatisch katholiek" Artikel van Prof. W. v. 't Spijker

In de Rechte Straat 01-01-2010

"Te getuigen van de Christus der Schriften" Recensie boek Ds. Hegger

In de Rechte Straat 01-12-1999

"Katholiek, rooms-katholiek of... helemaal niet katholiek." Artikel van M. V. J. de Craene

Protestants Nederland 01-02-1985

"Reformatorisch licht op de R.K. Kerk" Artikel van Ds. Meyboom en Dr.De Ridder

Protestants Nederland 01-01-1963

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.