Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen van de kerk van Rome. Katholieken zijn christenen bij wie Christus het middelpunt van hun geloofsleven is.

"Katholiek, rooms-katholiek of... helemaal niet katholiek." Artikel van M. V. J. de Craene

Protestants Nederland - 1 februari 1985

Door het Nederlands Centrum ''Pro Fide et Ecclesia'' (voor geloof en kerk) te Helmond, werd een boekje uitgegeven met bovengenoemde titel ''Katholiek, rooms-katholiek of helemaal niet katholiek''.

In het eerste gedeelte wordt het rooms-katholieke geloof beschreven op een o.i. heel simpele manier. Zonder argumenten of wat dan ook, doet het denken aan de dorpspastoor die tot zijn parochianen zegt: ''Zo is het, en daarmee uit!'' Of om het met de woorden van de brochure te zeggen (blz. 10): ''De mensen van die dagen volgden (en volgen? MVJdC) gewoonlijk blindelings hun pastoor''.

Zo staat het eerste deel van deze brochure dan ook vol met uitspraken zonder bewijzen. Eén verhaaltje hiervan wil ik u niet onthouden. Weet u waar de dominees vandaan komen? Wel, dat waren allemaal pastoors die stillaan, geleidelijk en ongemerkt de hervorming in hun parochies invoerden, zonder dat de kudde het merkte. En op zeker ogenblik zat de gemeente met de gebakken peren: de pastoors waren dominees geworden!
Ook vertelt het boekje ons over de 19 Gorkumse martelaren uit 1572. Van de Hugenoten die in Parijs en het overige Frankrijk vermoord werden, wordt in de brochure echter niet gerept, zomin als over Alva en zijn bloedraad in de Nederlanden.

Het tweede gedeelte van dit boekje leert ons waaraan iemand moet voldoen om nog als rooms-katholiek te worden aangemerkt. Daarvoor worden drie voorwaarden genoemd; 1) je moet gedoopt zijn; 2) je moet de ware leer van Christus belijden, zonder ook maar één waarheid te verwerpen en 3) je moet je onderwerpen aan het gezag van de paus.
Vooral dat laatste is volgens het boekje van belang. Het betreft hier een soort ''cadaver''-onderwerping, want de Heilige Geest spreekt alleen tot je door de persoon van de paus als plaatsbekleder van Christus. De Heilige Geest wordt dus gebonden aan één persoon. Niet meer de Heilige Geest, maar de paus maakt uit hoe en wat men te geloven heeft. De Bijbelse uitspraak, dat de Geest waait waarheen Hij wil, kan men zo vervangen door het adagium, dat de paus reist waarheen hij wil en dat hij wel vertellen zal wat en hoe hij het wil. Alleen als je aan de drie bovengenoemde eisen voldoet ben je (nog) ''katholiek''.

Hoe de parochiaan nu kan uitmaken of de parochie waartoe hij behoort nog rooms-katholiek is wordt eveneens in het boekje uiteengezet. Daartoe kan de parochie aan een volgend examen worden onderworpen: ziet men de mis nog als een offer? Zolang de mis beleefd en belicht wordt als het onbloedige offer en de vernieuwing van het kruisoffer, zit men goed. Canons (gebeden) en consecratiewoorden (waardoor volgens r.k. leer het brood veranderd wordt in het Lichaam van Christus en de wijn in Zijn Bloed) moeten door Rome zijn goedgekeurd. Zo niet, zit men er naast. ''Themadiensten'' zijn verboden.
Ook de verering en de aanbidding van de hostie (de geconsecreerde ouwel) mogen niet worden afgeschaft. Integendeel, ze moeten worden bevorderd. Ze getuigen immers van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de hostie. Verder zijn ook de Mariaverering, de verering van de heiligen en van de engelen een criterium. Wordt Maria vereerd als de heilige moeder van God, de onbevlekte maagd enz., dan is alles in orde. Wordt echter van Maria alleen nog gesproken als over de moeder van de Heer Jezus, dan is dit duidelijk protestants (sic!). Ook de biecht, het huwelijk, de katechese worden op deze manier in de brochure doorgelicht.Het zal voor protestanten goed zijn dit boekje eens te lezen, zodat men kan zien hoever Rome staat in haar denken over de oecumene. Laten we a.u.b. niet vergeten, dat de paus, die immers in mei naar Nederland zal komen, nog altijd de lijn volgt die in deze brochure wordt uiteengezet. We kunnen wel zeggen, dat veel rooms-katholieken daar anders over denken, maar de vraag is: hoe denkt de leider van de R.K. kerk daar over? Ik meen, dat daarover niet de minste twijfel bestaat en dat ook de roomskatholieken (zij het sommigen schoorvoetend) hem zullen bijvallen, zodat we na het pausbezoek geen klap wijzer zullen zijn.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Priester en verzetsheld Titus Brandsma bijna ”heilig”

Reformatorisch Dagblad 13-05-2022

Rooms-katholieke theoloog: Priester hoort niet bij kerk

Reformatorisch Dagblad 04-05-2022

Leden RKK progressiever dan leiding van kerk

Reformatorisch Dagblad 27-01-2022

Dreigend schisma in Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland

Reformatorisch Dagblad 07-01-2022

Wereldsynode moet leiden tot zuivering van de Rooms-Katholieke Kerk

Reformatorisch Dagblad 18-10-2021

Paus verwerpt Maria als „medeverlosseres”

Reformatorisch Dagblad 27-03-2021

„Hoogste gezag paus niet overschatten”

Reformatorisch Dagblad 25-03-2021

"Het is wachten op de gehuwde priester"

Tubantia 16-10-2019

"Zijn de stoelendans (en de onrust) binnen de Vaticaanse communicatie voorbij?"

Katholiek Nieuwsblad 18-07-2019

"Christendom zonder Heilige Geest is vreugdeloos moralisme"

Kerknet 19-06-2019

"Aanbeveling Vaticaan: Getrouwde priesters en vrouwen moeten tekort tegengaan"

Algemeen Dagblad 17-06-2019

"Paus geeft impuls aan charismatische vernieuwing van de Kerk"

Kerknet 08-06-2019

**Paus: meer gebed en minder handel in Lourdes**

Dagblad van het Noorden 07-06-2019

"Paus Franciscus beschuldigd van ketterij"

Reformatorisch Dagblad 02-05-2019

"Benedictus XVI oneens met koers Vaticaan"

Reformatorisch Dagblad 16-04-2019

"De Goede Week van dag tot dag"

Juan Diego Escartín - KatholiekeVesting.nl, via Katholiek.nl 13-04-2019

Paus "Franciscus wil écht dat gelovigen zijn ring niet kussen"

De Dagelijkse Standaard 27-03-2019

"Paus Franciscus, de linkse dictator"

Doorbraak.be 16-03-2019

"Carnaval is afgelopen dus nu tijd voor vasten en dat kan ook volgens je eigen spelregels"

Eindhovens Dagblad 10-03-2019

"Wereldwijd meer katholieken, maar voor het eerst sinds 2010 weer minder priesters"

Nederlands Dagblad 07-03-2019

"De Vastentijd, wat is dat?"

Katholiek.nl 05-03-2019

"Paters en pastoors tegen het carnaval"

Nederlands Dagblad 02-03-2019

"Groot tekort aan priesters in Amazonegebied: Vaticaan overweegt om het celibaat te herzien"

Het Nieuwsblad 25-02-2019

"1 op 8 kardinalen is ouder dan 90"

Kerknet 05-01-2019

"Onze God heeft geen offers nodig"

Katholiek Nieuwsblad 04-01-2019

"Kaski: Aantal rooms-katholieken in Nederland daalt met 55.000 per jaar"

Reformatorisch Dagblad 02-01-2019

"De verbrokkeling van katholiek Brabant"

Brabants Dagblad 27-12-2018

"De kerk is uit, leve de kerk: inleiding en interactieve kaart"

Eindhovens Dagblad 22-12-2018

"Eijk voorziet minder, maar wel betere katholieken"

Nederlands Dagblad 14-12-2018

"Kardinaal Wim Eijk, de baas van vrijwel niets"

NRC 12-12-2018

De helft van de Belgen noemt zich katholiek, maar wat betekent dat nog? “Niet meer naar de mis, wel ...

Het nieuwsblad 21-11-2018

De aflaat in 2018

Reformatorisch Dagblad 12-11-2018

Antoine Bodar: Leven in een bezeten tijd

Reformatorisch Dagblad 02-11-2018

Aantal katholieken stijgt wereldwijd, behalve in Europa

Nederlands Dagblad 24-10-2018

"Rooms Katholieke kerk.Wat geloven wij?"

Officiele website van de R.K.kerk in Nederland 23-04-2018

Video: Antoine Bodar geeft in een lezing aan hoe r.k. kerk is georganiseerd

11-04-2018

"De Rooms Katholieke kerk en haar oorsprong" Webpagina Mens en Samenleving

Mens en Samenleving 30-12-2014

"Rooms Katholieke kerk" beschrijving op website Katholiek.nl

Website Katholiek.nl 27-01-2013

"Rooms katholiek of charismatisch katholiek" Artikel van Prof. W. v. 't Spijker

In de Rechte Straat 01-01-2010

"Te getuigen van de Christus der Schriften" Recensie boek Ds. Hegger

In de Rechte Straat 01-12-1999

"Reformatorisch licht op de R.K. Kerk" Artikel van Ds. Meyboom en Dr.De Ridder

Protestants Nederland 01-01-1963

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.