De Bijbel in de Rooms-Katholieke Kerk en de reformatorische traditie

"Mogen rooms-katholieken de Bijbel lezen?"

In de Rechte Straat - 1 juli 1985

*De mening van het leergezag der Kooms-katholieke Kerk inzake het bijbellezen door "leken" is in de loop van één eeuw wel sterk veranderd.

Uit de kathechismus van de Nederlandse bisschoppen van 1892:
Vraag: Is het geoorloofd de //. Schrift te lezen?
Antwoord: Ja; maar het is niet geoorloofd, een vertaling van den Bijbel te lezen, welke niet kerkelijk is goedgekeurd; en zelfs is het aan sommigen niet geoorloofd, een goedgekeurde vertaling te lezen.
Vraag: Is de kerkelijke goedkeuring dan niet voldoende?
Antwoord: Niet voor iedereen; want de H. Schrift is op vele plaatsen zeerduister. en kan daarom gemakkelijk verkeerd begrepen worden.

Uit de katheehismus van 1920:
Vraag: Mogen wij de H. Schrift lezen?
Antwoord: Wij mogen de H. Schrift lezen, als de uitgave kerkelijk is goedgekeurd.
Vraag: Is het lezen der H. Schrift voor iedereen noodzakelijk?
Antwoord: Het lezen der H. Schrift is niet noodzakelijk, maar wel nuttig.

Uit de katechismus van 1948:
Vraag: Mogen wij de H. Schrift lezen?
Antwoord: Wij mogen de H. Schrift lezen, als de uitgave kerkelijk is goedgekeurd.
Vraag: Is het lezen van de H. Schrift nuttig?
Antwoord: Het lezen van de H. Schrift is nuttig en vertroostend, omdat in de H.Schrift de Heilige Geest tot ons spreekt, die het Licht is van de H.Kerk en de Bron van alle Waarheid.
De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord, dat komt uit de mond van God. Mt. 4, 4.
De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzingen opvoeding in de gerechtigheid. 2 Tim. 3, 16.

Uit het voorwoord van de r.-k.-bijbelvertaling (de z.g. " Willibrordvertaling") uitgave Januari 1975:
Vooral in onze tijd, nu zoveel leden van de kerk actief bezig zijn met de veranderingen binnen de kerk, en zo intens betrokken zijn met het leven van die kerk. willen wij hen aansporen dit boek ter hand te nemen en te lezen, opdat zij doordrongen worden van de Geest Gods, die hen zal leiden, zoals deze de gehele kerk leidt. Paus Johannes XXIII schreef: "Wij nodigen je dringend uit de Heilige Schrift te lezen en te overwegen, je met de geïnspireerde tekst zo goed mogelijk vertrouwd te maken. Ik wil hiermee niet zeggen, dat iedereen aan wetenschappelijke bijbelstudie moet gaan doen. Maar allen moeten wij op een eenvoudige wijze kennis nemen van de richtlijnen voor het leven, die in de Bijbel vervat zijn. Laten wij de Bijbel nemen als gids voor het leven."

De katechismus van 1948 werd in elk bisdom afzonderlijk uitgegeven met eenzelfde "woord vooraf" van de bisschoppen, voorzien van hun wapen.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Waar ging het over in de Reformatie?

In deze collectie wordt aan de hand van diverse videos uitgelegd waar het om ging in de Reformatie. Ook wordt inzicht gegeven in de consequenties die de Reformatie heeft gehad.

De Bijbel in de Rooms-Katholieke Kerk en de reformatorische traditie

Er is een duidelijk verschil tussen protestanten en rooms-katholieken wat betreft het gebruik van de Bijbelruikbel. Ten tijde van de Reformatie hadden rooms-katholieke gelovigen vaak niet de beschikking over een Bijbel. Er waren wel delen van de Bijbel in vertaling beschikbaar. Maar ook nu nog wordt de Bijbel door protestanten meer gelezen dan door rooms-katholieken.

Avondmaalopvatting reformatoren

Bij de verschillende reformatoren bestonden verschillende inzichten met betrekking tot de viering van het Heilig Avondmaal. Het belangrijkste verschil van inzicht betrof het karakter van de mis/Avondmaal. Waar in de rooms-katholieke opvatting de mis het aanbieden van het offer van Christus aan God is waarbij de elementen daadwerkelijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus, wordt dit laatste in de protestantse tradities ontkend. De verschillende protestantse stromingen hadden elk hun eigen interpretatie van het Avondmaal. Waar volgens Luther Christus met en onder de tekenen aanwezig is, zag Zwingli het vooral als een gedachtenismaaltijd, terwijl Calvijn grote nadruk legde op de geestelijke aanwezigheid van Christus in het Avondmaal.

Vasten

In de rooms-katholieke traditie is vasten altijd al een begrip geweest. Maar er waren ook andere vormen zoals zelfkastijding die met name door kloosterlingen gedaan werden. Dit werd beschouwd als een vorm van verootmoediging en boetedoening voor de zonden.

Bedevaart

Er zijn vele bedevaartplaatsen waar rooms-katholieken massaal naar toe trekken om in de meeste gevallen Maria te vereren. Ook zijn er bedevaartplaatsen die ontstaan zijn vanwege het feit dat daar een godvruchtig persoon heeft gewoond die later heilig verklaard is door de Paus. Bekende bedevaartplaatsen zijn Lourdes en Fatima. Maar ook in Belgie en Nederland zijn bedevaartplaatsen zoals Beauraing en Wittem.

Sacramenten

De Rooms-Katholieke Kerk kent een zevental sacramenten, de protestantse kerken twee. Er is ook een verschil in betekenis van de sacramenten. Een aantal van de rooms-katholieke sacramenten hebben een sterk symbolische waarde, terwijl de protestantse sacramenten dienen ter ondersteuning van het geloof.