Sacramenten

Introductie

De Rooms-Katholieke Kerk kent een zevental sacramenten. Te weten:

 • Het doopsel
 • Het vormsel
 • De heilige communie
 • De biecht of sacrament van de verzoening
 • De ziekenzalving
 • De priesterwijding
 • Het huwelijk
  De protestantse kerken hebben twee sacramenten. Te weten:
 • De heilige doop
 • Het heilig avondmaal
  Er is ook een verschil in betekenis van de sacramenten. Een aantal van de rooms katholieke sacramenten hebben een sterk symbolische waarde terwijl protestanten sacramenten vooral zien als onderstreping van Gods genadige belofte die dient tot versterking van het geloof.

Begrippenlijst

Sacrament: Een handeling in de christelijke kerk waarmee zichtbaar wordt gemaakt dat God wil naderen tot de mensen. Het Latijnse woord sacramentum betekent letterlijk "geloofsgeheim".

Doopsel: Het sacrament waardoor iemand opgenomen wordt in de christelijke gemeenschap. Dit gebeurt door besprenkeling met of onderdompeling in water en het uitspreken van de woorden: Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Vormsel: Is de bevestiging van de doopbelofte en tevens de gave van de Heilige Geest. Dit sacrament wordt meestal toegediend aan het eind van het basisonderwijs.

Heilig Communie: Dit sacrament betekent de gemeenschap hebben met Christus in de gedaante van brood en wijn.

Biecht: Het belijden van zonden en overtredingen waarna een priester, in naam van God, vergeving mag uitspreken. Dit uitspreken van vergeving wordt "absolutie" genoemd en het boete doen wat opgelegd wordt in de vorm van verplichte gebeden of anderszins heet "penitentie".

Ziekenzalving: Dit sacrament wordt ook wel het heilig oliesel genoemd omdat de priester bij een stervende olie aanbrengt op het voorhoofd en op de handen onder het uitspreken van een gebed waarin gevraagd wordt om de aanwezigheid van Christus, de genade door de Heilige Geest, de vergeving van zonden en om heil en verlichting van de stervende.

Priesterwijding: Een onuitwisbare bezegeling van een geestelijke roeping. Het gebeurt eenmalig en kan niet ongedaan worden gemaakt. Bij een wijding legt een priester een aantal geloften af. Te weten: De geloftes van gehoorzaamheid aan de bisschop en de gelofte van het celibaat (ongehuwd blijven).

Huwelijk: In de rooms-katholieke kerk wordt het huwelijk voltrokken in de kerk in het bijzijn van God. Er is dus sprake van een kerkelijk huwelijk tegenover een burgerlijk huwelijk.
Dit is anders dan in de protestantse kerken waar er een zegen over het (burgerlijk) huwelijk wordt gevraagd en bevestigd wordt dat het echtpaar door het burgerlijk huwelijk aan elkaar verbonden is.

Relevante artikelen uit diverse bronnen