Waar ging het over in de Reformatie?

Introductie

Aan het eind van de 15e eeuw/begin 16e eeuw ontstond er bij diverse rooms katholieke priesters, monniken en theologen weerstand tegen de wijze waarop het Vaticaan en dan met name de paus de rooms katholieke kerk bestuurde.

Ook bestond er onder de clerus en kerkvolk ongenoegen over allerlei mistoestanden. Er werd veel geld verdiend met de handel in aflaten. De Duitse monnik Maarten Luther vond binnen dit systeem geen antwoord op zijn brandende vraag hoe hij rechtvaardig voor God kon zijn.

Hij ontdekte door bestudering van de Galatenbrief dat de mens enkel rechtvaardig voor God kan verschijnen als hij gelooft in het verlossend lijden en sterven van de Heere Jezus en daarmee de Heere Jezus ziet als zijn Zaligmaker.

Begrippenlijst

Vaticaan: Plaats waar de Paus (de leider van de rooms-katholieke kerk) zijn zetel heeft. Het Vaticaan is een klein grondgebied in Rome en is een zelfstandige staat met de naam Vaticaanstad.

Aflaat: Een gebruik in de rooms-katholieke kerk wat inhield dat er een mogelijkheid was om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van zonden te verkrijgen door het voldoen aan bepaalde verplichtingen. Dit voldoen aan die verplichtingen kon je ook door een ander laten doen tegen betaling. Zo ontstond de handel in aflaten.

Rechtvaardiging: Door het geloof in Christus niet meer schuldig aan de overtredingen van de Wet van God.

Relevante artikelen uit diverse bronnen