Betekenis en rol van de Bijbel in de Rooms-Katholieke Kerk

"Rooms-katholieken en de Bijbel 2"

In de Rechte Straat - 19 februari 2008

In het interview in het vorige nummer vertelde ik dat al onze gemeenteleden in Tongeren uit de Rooms-Katholieke Kerk afkomstig zijn en dat zij daar –helaas– nooit enig Bijbels onderwijs hebben ontvangen. Nu kan ik me heel goed voorstellen dat u geneigd bent te denken: “Is dit niet wat overdreven? Is het niet te sterk uitgedrukt? Vroeger… ja, toen mochten de mensen geen Bijbel in huis hebben, maar vandaag worden rooms-katholieken toch geregeld opgeroepen om de Bijbel te lezen en te overdenken?”

Ik kan deze gedachte beamen, maar wel met enig voorbehoud. Vorig jaar mei had ik een ontmoeting met de verantwoordelijke van de Bijbelronde, een initiatief vanuit de roomskatholieke kerk te Tongeren. Samen met een stuurgroep heeft hij op een avond in de basiliek het Bijbelboek Prediker laten voorlezen. Hij had ook onze medewerking verzocht, waar we graag op ingingen.
Slechts een klein groepje geïnteresseerden was komen opdagen. Twee weken later hebben wij in onze kerk een getuigenisavond belegd. Een drietal gelovigen uit onze kerk heeft op die avond in grote vrijmoedigheid getuigd hoe de Heere God door Zijn Woord en Geest hun leven totaal en radicaal heeft veranderd en vernieuwd. Na afloop vertrouwde de man van de zogenaamde Bijbelronde me toe: “Wat bijzonder toch dat deze mensen zo vrijmoedig getuigen van hun geloof in Jezus Christus en de manier waarop de Bijbel de enige leidraad is geworden in hun leven als christen. Wij, in onze kerk, kennen dat niet. Ik mis het ook zo sterk in mijn persoonlijke leven. Weet je, ik ben nu 65 jaar; ik heb altijd meegeleefd met mijn kerk en… ik ken niets van de Bijbel. Nooit hebben wij enig Bijbels onderwijs gekregen! En ook vandaag de dag, in de prediking, mis ik het nodige voedsel voor mijn ziel.” Hij is naar huis gegaan, met verdriet om zijn kerk en de stille hoop dat het alsnog anders worden zal. Verborgen verdriet van iemand die het broodnodige missen moet voor leven en zaligheid! Hoe vreselijk toch als het Woord van God gemist wordt of nauwelijks nog wordt gelezen en overwogen. Zo veel Schriftloze levens met weinig geloof en weinig kracht: arm, lauw en leeg. Dát is de realiteit hier in Tongeren. Onze mensen vinden het niet nodig om in de Bijbel te lezen. Men is van jongs af opgegroeid met de gedachte dat het voldoende is als men luistert en handelt naar wat de kerk leert en verkondigt.
Dat is de algemene overtuiging van de rooms-katholieke mens.
Die gedachte is ook goed te begrijpen omdat hun altijd is voorgehouden dat het onfeilbare leergezag van de kerk door de eeuwen heen alles behouden en doorgegeven heeft wat in de Bijbel wordt geleerd. Het tweede Vaticaans concilie verwoordde het zo: “De Schriftverklaring is uiteindelijk onderworpen aan het oordeel van de Kerk, die de goddelijke opdracht en de bediening vervult om het Woord van God te bewaren en te vertolken” (Dei Verbum, 1965). Zo wordt de mens gebonden aan het kerkelijke leergezag en is hij totaal afhankelijk van de rooms-katholieke Schriftverklaring. Zelf de Bijbel lezen houdt het risico in dat je de Bijbel anders zou kunnen begrijpen dan de kerk wil. Dit is heel verdrietig! De rijkdom van het Evangelie wordt zodoende verduisterd door de rooms-katholieke Schriftverklaring, die zich gebonden weet aan het dogma. Daardoor worden velen verhinderd in te gaan door de poort der zaligheid en komen terecht in gelatenheid en onzekerheid. Onzekerheid over het eeuwig heil. De zekerheid des heils verwordt tot een loutere “mogelijkheid”… als je maar in de pas loopt van menselijke wetjes en regeltjes. Gelukkig heeft de Heere God Zijn Waarheid niet overgelaten aan de zwakke geheugens van zondige mensen, zondige pausen of vaak dwalende concilies, maar heeft Hij Zijn Waarheid vastgelegd in het geschreven Woord, de Bijbel! En de Bijbel is duidelijk genoeg, omdat hij het werk is van de Heilige Geest. Het verstaan van de Bijbel is niet het privilege van een of andere Bijbelcommissie of van enkele begenadigde theologen en exegeten, maar van heel de gemeente van Jezus Christus. Er staat immers geschreven: “Gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen” (1 Joh. 2:20).
Vanuit de geloofsgemeenschap met Jezus Christus ontvangen wij licht op de Bijbel, het Woord van God.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Betekenis "overeenstemming" tussen Rome en Reformatie

In 2017 is er een verklaring ondertekend door een tiental vertegenwoordigers uit de Rooms-Katholieke en Lutherse Kerk. In deze verklaring wordt de gemeenschappelijke overeenkomst met betrekking tot de rechtvaardiging vastgelegd. De verklaring is in het kader van 500 jaar Reformatie in 2017 ook ondertekend door vertegenwoordigers uit de gereformeerde traditie. Dit gebeurde in Augsburg.

Betekenis en rol van de Bijbel in de Rooms-Katholieke Kerk

Tot aan de Reformatie werd in bijna geen enkel gezin in de Bijbel gelezen. Het lezen van de Bijbel was voorbehouden aan de geestelijkheid (priesters, monniken en theologen). Geestelijken hadden namelijk gestudeerd om de inhoud van de Bijbel te begrijpen. Het feit dat er nauwelijks Bijbels in de landstaal beschikbaar waren vergemakkelijkte het lezen van de Bijbel niet.,

Betekenis zonde en genade in de Rooms-Katholieke Kerk

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt anders gedacht over vergeving van zonde dan in de protestantse kerken. Dat vergeving plaatsvind door het zal door een rooms-katholiek bevestigd worden, maar in de dagelijkse geloofsuitoefening is er nog sterk sprake van de gedachte van "goede werken" om zalig te worden. Ook de Maria- en heiligenverering speelt een belangrijke rol in het bereiken van het heil,\ zelf bijdragen aan je zaligheid.

Betekenis Maria en heiligen in de Rooms-Katholieke Kerk

Maria heeft in de Rooms-Katholieke Kerk altijd een belangrijke rol vervult. Zij is een voorbeeld van geloof. De Mariaverering maar ook het aanroepen van heiligen is een veel voorkomend gebruik in roomse kringen. Naar de mening van de protestanten is dit on-Bijbels, omdat er alleen tot God gebeden kan worden en niet tot een ander. Volgens protestanten is de Maria-verering een bedreiging van de unieke rol van Christus als Voorbidder bij God.

Betekenis kerk & sacramenten in de Rooms-Katholieke Kerk

Voor een rooms-katholiek geldt dat het lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk ook betekent dat je ingelijfd bent in de Kerk van Christus. Bij protestanten staat veel het persoonlijke geloof in de Heere Jezus Christus centraal. Enkel door dit geloof kan iemand zalig worden. Sacramenten zijn in de Rooms-Katholieke Kerk een kanaal waardoor God genade mededeelt, terwijl de sacramenten in de protestantse kerken ter ondersteuning van het geloof dienen.

Betekenis van het heil in r.k. kerk

In de Rooms-Katholieke kerk is het heil verbonden aan het lidmaatschap van de kerk. "Zonder kerk geen heil". De protestanten verbinden het heil aan het geloof in de Heere Jezus Christus. Het instituut kerk functioneert daar veel meer om in gezamelijkheid het geloof te beoefenen en geleerd te worden in de rijkdom van Gods Woord.