Betekenis kerk & sacramenten in de Rooms-Katholieke Kerk

"Bijbel en sacrament bij Rome"

In de Rechte Straat - 1 oktober 2008

In het licht van 31 oktober, de aanstaande Reformatieherdenking, lijkt het mij goed en nuttig om te verwijzen naar de visie van Rome op de Bijbel. Door de vele ontmoetingen met rooms-katholieke mensen tijdens de evangelisatieweek in onze stad Tongeren, werd ik opnieuw pijnlijk getroffen door de volslagen onwetendheid over de Bijbel en het Bijbelse geloof.

Hoe vaak hebben we het niet moeten horen: “Wat moet ik nog geloven?”, “Wie zegt wat waar en goed is?”, “Als je maar doet wat je goed lijkt, dan zal God –als Hij al bestaat– ons toch niets te verwijten hebben?”, “Men heeft ons nooit geleerd hoe wij zalig kunnen worden!”
Het zijn uitspraken die zelfs in de meest oprechte rooms-katholieke kringen worden gehoord. Het gevolg daarvan is ontzettend veel leed en verdriet, omdat onze mensen de Schriften niet kennen en dus ook de Christus niet kennen. Was het niet Hieronymus die zei: “De Schrift niet kennen is Christus niet kennen”? Er is geen kennis des Heeren. Er is geen honger naar het Woord. Men kent niet de zalige rust door het geloof in Jezus Christus’ kruisoffer. Bijbels onderwijs ontbreekt in de Rooms-Katholieke Kerk. De Bijbelse verkondiging wordt er gemist! Is dat niet triest? Hoe kan men dan zalig worden? Dit kan me zo diep aangrijpen. Alleen vanuit de Bijbelse verkondiging van de volle raad Gods wordt de weg ter zaligheid gekend. Zonder die heldere verkondiging kan niemand de weg kennen.

Het gebrek aan Schriftkennis en Bijbels onderwijs bij Rome is goed te begrijpen als je weet dat de Rooms-Katholieke Kerk leert dat kennis van de Schrift niet noodzakelijk is voor de zaligheid.
Noodzakelijk voor de rooms-katholieke gelovige is te geloven in de leeruitspraken van de kerk. Bij Rome is het de paus die op grond van zijn zogenaamde onfeilbaarheid gemachtigd is om uitspraken te doen die bepalend zijn voor het geloofsleven van miljoenen volgelingen. Deze onfeilbare uitspraken (dogma’s) zijn dan ook noodzakelijk om tot de kennis der waarheid te komen. De Schrift is dan nog wel nuttig, maar niet meer noodzakelijk. Het gevolg van deze stelling is dat de kérk het onontbeerlijke middel der genade wordt. Wie zalig wil worden, behoort gebruik te maken van de genademiddelen (de zeven sacramenten) van de kerk, en in het bijzonder van het sacrament der eucharistie (misoffer).

Het misoffer is volgens Rome een echt en een waarachtig offer, een offer met een verzoenend karakter. Het concilie van Trente leert dat in de eucharistie de heiligende kracht van het bloedige kruisoffer wordt toegepast tot vergeving van de zonden, die wij elke dag bedrijven. Dit wordt werkelijkheid in het misoffer.
De verdiensten van Christus’ kruisoffer worden in het misoffer aan de gelovigen uitgedeeld. Dit betekent dat de roomskatholieke gelovige enkel door deelname aan het misoffer de vruchten van het kruisoffer deelachtig kan worden. In de encycliek “Mediator Dei” van paus Pius XII wordt duidelijk gesteld: “Om derhalve te maken dat hun verlossing en zaligheid daadwerkelijk tot stand komt en door God wordt aanvaard, is het volstrekt noodzakelijk dat de mensen elk afzonderlijk in vitaal contact komen met het kruisoffer en dat aldus de verdiensten daarvan op hen worden toegepast.”
Vanuit deze optiek verliest het Woord van God zijn centrale plaats en heeft het nog slechts een pedagogische betekenis. Intriest is dit! Want het zijn toch de Schriften –Gods Woord– die ons van Jezus Christus getuigen en ons de rijkdom ontsluiten van de heerlijkheid Gods!

Luther zei: “Zult gij zalig worden, dan moet gij van het Woord Gods zo zeker zijn, dat, ofschoon ook alle mensen anders zeiden, ja zelfs alle engelen er “neen” op spraken, gij evenwel alleen daarop zou kunnen staan en zeggen: Nog weet ik dat dit Woord recht is.”

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Betekenis "overeenstemming" tussen Rome en Reformatie

In 2017 is er een verklaring ondertekend door een tiental vertegenwoordigers uit de Rooms-Katholieke en Lutherse Kerk. In deze verklaring wordt de gemeenschappelijke overeenkomst met betrekking tot de rechtvaardiging vastgelegd. De verklaring is in het kader van 500 jaar Reformatie in 2017 ook ondertekend door vertegenwoordigers uit de gereformeerde traditie. Dit gebeurde in Augsburg.

Betekenis en rol van de Bijbel in de Rooms-Katholieke Kerk

Tot aan de Reformatie werd in bijna geen enkel gezin in de Bijbel gelezen. Het lezen van de Bijbel was voorbehouden aan de geestelijkheid (priesters, monniken en theologen). Geestelijken hadden namelijk gestudeerd om de inhoud van de Bijbel te begrijpen. Het feit dat er nauwelijks Bijbels in de landstaal beschikbaar waren vergemakkelijkte het lezen van de Bijbel niet.,

Betekenis zonde en genade in de Rooms-Katholieke Kerk

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt anders gedacht over vergeving van zonde dan in de protestantse kerken. Dat vergeving plaatsvind door het zal door een rooms-katholiek bevestigd worden, maar in de dagelijkse geloofsuitoefening is er nog sterk sprake van de gedachte van "goede werken" om zalig te worden. Ook de Maria- en heiligenverering speelt een belangrijke rol in het bereiken van het heil,\ zelf bijdragen aan je zaligheid.

Betekenis Maria en heiligen in de Rooms-Katholieke Kerk

Maria heeft in de Rooms-Katholieke Kerk altijd een belangrijke rol vervult. Zij is een voorbeeld van geloof. De Mariaverering maar ook het aanroepen van heiligen is een veel voorkomend gebruik in roomse kringen. Naar de mening van de protestanten is dit on-Bijbels, omdat er alleen tot God gebeden kan worden en niet tot een ander. Volgens protestanten is de Maria-verering een bedreiging van de unieke rol van Christus als Voorbidder bij God.

Betekenis kerk & sacramenten in de Rooms-Katholieke Kerk

Voor een rooms-katholiek geldt dat het lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk ook betekent dat je ingelijfd bent in de Kerk van Christus. Bij protestanten staat veel het persoonlijke geloof in de Heere Jezus Christus centraal. Enkel door dit geloof kan iemand zalig worden. Sacramenten zijn in de Rooms-Katholieke Kerk een kanaal waardoor God genade mededeelt, terwijl de sacramenten in de protestantse kerken ter ondersteuning van het geloof dienen.

Betekenis van het heil in de Rooms-Katholieke Kerk

In de Rooms-Katholieke kerk is het heil verbonden aan het lidmaatschap van de kerk. "Zonder kerk geen heil". De protestanten verbinden het heil aan het geloof in de Heere Jezus Christus. Het instituut kerk functioneert daar veel meer om in gezamelijkheid het geloof te beoefenen en geleerd te worden in de rijkdom van Gods Woord.