Betekenis "overeenstemming" tussen Rome en Reformatie

Gezamenlijke Verklaring betreffende de leer van de Rechtvaardigmaking

In de Rechte Straat - 1 maart 2000

Enkele kritische bedenkingen

Op 31 oktober 1999 heeft in Augsburg de ondertekening van de rooms-lutherse verklaring over de rechtvaardigmaking plaatsgevonden. Na dertig jaar voorbereiding, 482 jaar na het begin van de Reformatie, stond de Duitse stad Augsburg in het teken van toenadering tussen luthersen en rooms-katholieken. Hoewel er vooral vanuit de Lutherse Wereldbond vreugdevolle geluiden over de ondertekening van de verklaring te horen zijn, zijn er ook veel kritische geluiden. Graag laten we ds. T. Vanhuysse aan het woord.
In de inleiding van de gezamenlijke verklaring wordt gesteld: "De leer van de rechtvaardigmaking was heel belangrijk voor de Lutherse Reformatie in de zestiende eeuw. Het was het ''eerste en belangrijkste artikel'' en tegelijkertijd de ''heerser en rechter over alle andere christelijke dogma''s''. De leer van de rechtvaardiging werd voornamelijk gehandhaafd en verdedigd tegenover de Rooms-Katholieke Kerk en theologie uit die dagen, die op haar beurt een leer van de rechtvaardiging met een ander karakter handhaafde." (art. 1). Bij deze uitspraak wil ik aanmerken dat op het Concilie van Trente, het niet louter ging om een rechtvaardigingsleer met een ander ''karakter'', maar om een rechtvaardigingsleer met een totaal andere ''inhoud''. Inhoudelijk was en is de leer over de rechtvaardiging bij Rome een onbijbelse leer, met verstrekkende gevolgen voor het zielenheil van onze rooms-katholieke medemens. Laten we dit alstublieft niet uit het oog verliezen. Op grond van haar rechtvaardigingsleer wordt géén mens zalig! Gelukkig dat de Heere God niet gebonden is aan een kerkleer om zondaren zalig te maken. Maar een leer of traditie van een kerk kan een barrière, een sta-in-de-weg zijn om in te gaan door de poort tot het leven. Mijn ziel schreit wanneer zovelen, omwille van een kerksysteem, niet durven of - nog erger - belet worden om in te gaan. Ik zou het niet willen meemaken dat de Heere God tot mij zou moeten zeggen: "Wee u, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; gij zeiven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd." (Luk. 11:52). Het is daarom ook goed en nuttig te weten wat Rome leert en wat de Bijbel leert. Je krijgt wel eens de indruk dat de ''Gezamenlijke Verklaring'' en de vele artikelen daar Omheen van mening zijn, dat de leer als zodanig de beide kerken niet meer hoeft te scheiden. Het is nog niet helemaal hetzelfde, maar de resterende verschillen zijn aanvaardbaar. Bijgevolg wordt in art. 41 gesteld: "Zo staan de leerveroordelingen uit de zestiende eeuw, voor zover zij betrekking hebben op de leer van de rechtvaardiging, in een nieuw licht. Het onderwijs van de Lutherse kerken, voorgesteld in deze verklaring, valt niet onder de veroordelingen van het Concilie van Trente." Ik begrijp niet goed dat men een dergelijke uitspraak kan doen. Want wie Trentes besluiten bestudeert, komt al gauw tot de vaststelling dat het ''Sola Fide'' en het ''Sola Gratia'' door Rome werden verworpen! In c. 10 van de zesde zitting wordt verklaard: "Indien iemand beweert dat de mensen eigenlijk rechtvaardig zijn door de gerechtigheid van Christus, die zij vervloekt." In c. 11 wordt die stelling zelfs bekrachtigd: "Indien iemand beweert dat de mens alleen gerechtvaardigd wordt door de toerekening van de gerechtigheid van Christus, die zij vervloekt." En in c. 12 wordt het ''Sola Fide'' krachtig van de hand gewezen: "Indien iemand beweert dat het geloof, waardoor wij gerechtvaardigd worden, niets anders is dan het vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid, die ons de zonde vergeeft omwille van Christus, of dat wij alleen door zulk een vertrouwen gerechtvaardigd worden, die zij vervloekt." Trente heeft de hele reformatorische belijdenis van de roomse tafel geveegd. Terwijl de Bijbel nadrukkelijk leert dat wij behouden worden om niet, uit genade, door het geloof! Rome distantieert zich van deze bijbelse waarheid. Rome distantieert zich van deze vaste en enige grondslag des heils! Hier wordt het conflict over de rechtvaardiging in alle scherpte zichtbaar.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Betekenis "overeenstemming" tussen Rome en Reformatie

In 2017 is er een verklaring ondertekend door een tiental vertegenwoordigers uit de Rooms-Katholieke en Lutherse Kerk. In deze verklaring wordt de gemeenschappelijke overeenkomst met betrekking tot de rechtvaardiging vastgelegd. De verklaring is in het kader van 500 jaar Reformatie in 2017 ook ondertekend door vertegenwoordigers uit de gereformeerde traditie. Dit gebeurde in Augsburg.

Betekenis en rol van de Bijbel in de Rooms-Katholieke Kerk

Tot aan de Reformatie werd in bijna geen enkel gezin in de Bijbel gelezen. Het lezen van de Bijbel was voorbehouden aan de geestelijkheid (priesters, monniken en theologen). Geestelijken hadden namelijk gestudeerd om de inhoud van de Bijbel te begrijpen. Het feit dat er nauwelijks Bijbels in de landstaal beschikbaar waren vergemakkelijkte het lezen van de Bijbel niet.,

Betekenis zonde en genade in de Rooms-Katholieke Kerk

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt anders gedacht over vergeving van zonde dan in de protestantse kerken. Dat vergeving plaatsvind door het zal door een rooms-katholiek bevestigd worden, maar in de dagelijkse geloofsuitoefening is er nog sterk sprake van de gedachte van "goede werken" om zalig te worden. Ook de Maria- en heiligenverering speelt een belangrijke rol in het bereiken van het heil,\ zelf bijdragen aan je zaligheid.

Betekenis Maria en heiligen in de Rooms-Katholieke Kerk

Maria heeft in de Rooms-Katholieke Kerk altijd een belangrijke rol vervult. Zij is een voorbeeld van geloof. De Mariaverering maar ook het aanroepen van heiligen is een veel voorkomend gebruik in roomse kringen. Naar de mening van de protestanten is dit on-Bijbels, omdat er alleen tot God gebeden kan worden en niet tot een ander. Volgens protestanten is de Maria-verering een bedreiging van de unieke rol van Christus als Voorbidder bij God.

Betekenis kerk & sacramenten in de Rooms-Katholieke Kerk

Voor een rooms-katholiek geldt dat het lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk ook betekent dat je ingelijfd bent in de Kerk van Christus. Bij protestanten staat veel het persoonlijke geloof in de Heere Jezus Christus centraal. Enkel door dit geloof kan iemand zalig worden. Sacramenten zijn in de Rooms-Katholieke Kerk een kanaal waardoor God genade mededeelt, terwijl de sacramenten in de protestantse kerken ter ondersteuning van het geloof dienen.

Betekenis van het heil in de Rooms-Katholieke Kerk

In de Rooms-Katholieke kerk is het heil verbonden aan het lidmaatschap van de kerk. "Zonder kerk geen heil". De protestanten verbinden het heil aan het geloof in de Heere Jezus Christus. Het instituut kerk functioneert daar veel meer om in gezamelijkheid het geloof te beoefenen en geleerd te worden in de rijkdom van Gods Woord.