Betekenis van het heil in r.k. kerk

"Protestant in genadeleer dicht bij rooms-katholiek"

Reformatorisch Dagblad - 9 juli 2003

„In de genadeleer staan protestanten en katholieken dichter bij elkaar dan we misschien graag waar willen hebben.”

Op het CSFR-zomercongres in Lemele staat deze week de verhouding Rome-Reformatie centraal. Dinsdagmiddag waren er workshops over Calvijn (prof. W. Balke), het Tweede Vaticaanse Concilie, kerkstructuur, de biecht (een rooms-katholieke pastoor) en de overgang van een protestant naar de Rooms-Katholieke Kerk.
Welke overwegingen een protestant doen besluiten om rooms-katholiek te worden, werd uiteengezet door Diederik Wienen. Hij studeerde theologie, was in Utrecht preses van de plaatselijke CSFR en is nu werkzaam als catecheet in de Rooms-Katholieke Kerk.
Tijdens de kerkelijke opleiding twijfelde Wienen aan de gemeenschappelijke basis van protestanten, aan een duidelijke lijn waar iedereen het mee eens is. „Er was zo weinig lijn in de kern van het belijden, dat ik vragen kreeg.”
Wienen beseft dat de pluriformiteit in de Rooms-Katholieke Kerk ook groot is, maar hier vindt hij wel de eenheid van de kerk die niet kan scheuren, een kerk die het in noodzakelijke leerstukken eens is en waarin de eenheid wordt belichaamd door het gezag van bisschoppen en paus. Augustinus en de negentiende-eeuwse kardinaal Newman (een anglicaan die katholiek werd) vormen belangrijke inspiratiebronnen voor hem.
„Met de Heidelbergse Catechismus heb ik helemaal niet zoveel moeite”, zegt Wienen desgevraagd, „daarin wordt de zonde betrokken op de verlossing. Maar het blijven zitten in de zonde, zoals je in bepaalde kringen ziet, is een gevaarlijke ontwikkeling. Augustinus zegt: Gelukkige schuld die het verdiende om zo een Verlosser te krijgen.”
Volgens Wienen staan protestanten en rooms-katholieken in de genadeleer dichter bij elkaar dan vaak wordt gedacht. „Pas op het punt van de kerk is het in de zestiende eeuw stuk gelopen.”

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Betekenis "overeenstemming" tussen Rome en Reformatie

In 2017 is er een verklaring ondertekend door een tiental vertegenwoordigers uit de Rooms-Katholieke en Lutherse Kerk. In deze verklaring wordt de gemeenschappelijke overeenkomst met betrekking tot de rechtvaardiging vastgelegd. De verklaring is in het kader van 500 jaar Reformatie in 2017 ook ondertekend door vertegenwoordigers uit de gereformeerde traditie. Dit gebeurde in Augsburg.

Betekenis en rol van de Bijbel in de Rooms-Katholieke Kerk

Tot aan de Reformatie werd in bijna geen enkel gezin in de Bijbel gelezen. Het lezen van de Bijbel was voorbehouden aan de geestelijkheid (priesters, monniken en theologen). Geestelijken hadden namelijk gestudeerd om de inhoud van de Bijbel te begrijpen. Het feit dat er nauwelijks Bijbels in de landstaal beschikbaar waren vergemakkelijkte het lezen van de Bijbel niet.,

Betekenis zonde en genade in de Rooms-Katholieke Kerk

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt anders gedacht over vergeving van zonde dan in de protestantse kerken. Dat vergeving plaatsvind door het zal door een rooms-katholiek bevestigd worden, maar in de dagelijkse geloofsuitoefening is er nog sterk sprake van de gedachte van "goede werken" om zalig te worden. Ook de Maria- en heiligenverering speelt een belangrijke rol in het bereiken van het heil,\ zelf bijdragen aan je zaligheid.

Betekenis Maria en heiligen in de Rooms-Katholieke Kerk

Maria heeft in de Rooms-Katholieke Kerk altijd een belangrijke rol vervult. Zij is een voorbeeld van geloof. De Mariaverering maar ook het aanroepen van heiligen is een veel voorkomend gebruik in roomse kringen. Naar de mening van de protestanten is dit on-Bijbels, omdat er alleen tot God gebeden kan worden en niet tot een ander. Volgens protestanten is de Maria-verering een bedreiging van de unieke rol van Christus als Voorbidder bij God.

Betekenis kerk & sacramenten in de Rooms-Katholieke Kerk

Voor een rooms-katholiek geldt dat het lidmaatschap van de Rooms-Katholieke Kerk ook betekent dat je ingelijfd bent in de Kerk van Christus. Bij protestanten staat veel het persoonlijke geloof in de Heere Jezus Christus centraal. Enkel door dit geloof kan iemand zalig worden. Sacramenten zijn in de Rooms-Katholieke Kerk een kanaal waardoor God genade mededeelt, terwijl de sacramenten in de protestantse kerken ter ondersteuning van het geloof dienen.

Betekenis van het heil in r.k. kerk

In de Rooms-Katholieke kerk is het heil verbonden aan het lidmaatschap van de kerk. "Zonder kerk geen heil". De protestanten verbinden het heil aan het geloof in de Heere Jezus Christus. Het instituut kerk functioneert daar veel meer om in gezamelijkheid het geloof te beoefenen en geleerd te worden in de rijkdom van Gods Woord.