Betekenis zonde en genade in de Rooms-Katholieke Kerk

Introductie

In de Rooms-Katholieke Kerk en de protestantse kerken wordt redelijk eenduidig gedacht over hetgeen zonde is. Wel kent men binnen de r.k.kerk verschillende niveaus van zonden:
-Grote zonde of doodzonde
-Kleine zonde of dagelijkse zonde
Door het doopsel ontvangt een rooms-katholiek een rechtvaardigende genade en is dan zonder zonden. Deze zondeloze staat gaat verloren door grote of kleine zonden. De zondaar kan weer in de zondeloze en gerechtvaardigde staat terugkeren door het gebruik van de sacramenten(als kanalen van Gods genade) en door het doen van goede werken. Deze goede werken kunnen zijn:
-Oprecht biechten
-Het bidden van een oprechte akte van berouw
-Het verrichten van bovennatuurlijke goede en verdienstelijke werken.

Begrippenlijst

Akte van berouw: Een rooms-katholiek gebed waarin men uitdrukking geeft aan het berouw over de zonden die men gedaan heeft.
Naast de akte van berouw kennen we ook de akte van geloof, akte van hoop en akte van liefde.

Relevante artikelen uit diverse bronnen